toán 8 kết nối tri thức

Giải Bài tập SGK Toán Lớp 8 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải Bài tập SGK Toán Lớp 8 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống – Tập 1

CHƯƠNG 1. ĐA THỨC

Bài 1. Đơn thức

Bài 2. Đa thức

Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức

Luyện tập chung

Bài 4. Phép nhân đa thức

Bài 5. Phép chia đa thức cho đơn thức

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương 1

CHƯƠNG 2. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 6. Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu

Bài 7. Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu

Bài 8. Tổng và hiệu hai lập phương

Luyện tập chung

Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương 2

CHƯƠNG 3. TỨ GIÁC

Bài 10. Tứ giác

Bài 11. Hình thang cân

Luyện tập chung

Bài 12. Hình bình hành

Luyện tập chung

Bài 13. Hình chữ nhật

Bài 14. Hình thoi và hình vuông

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương 3

CHƯƠNG 4. ĐỊNH LÍ THALÈS

Bài 15. Định lí thalès trong tam giác

Bài 16. Đường trung bình của tam giác

Bài 17. Tính chất đường phân giác của tam giác

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương 4

CHƯƠNG 5. DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ

Bài 18. Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 19. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ

Bài 20. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương 5