toán 8 kết nối tri thức

Giải Bài tập SGK Toán Lớp 8 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải Bài tập SGK Toán Lớp 8 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống – Tập 1

CHƯƠNG 1. ĐA THỨC

Bài 1. Đơn thức

Bài 2. Đa thức

Bài 3. Phép cộng và phép trừ đa thức

Luyện tập chung

Bài 4. Phép nhân đa thức

Bài 5. Phép chia đa thức cho đơn thức

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương 1

CHƯƠNG 2. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 6. Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu

Bài 7. Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu

Bài 8. Tổng và hiệu hai lập phương

Luyện tập chung

Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương 2

CHƯƠNG 3. TỨ GIÁC

Bài 10. Tứ giác

Bài 11. Hình thang cân

Luyện tập chung

Bài 12. Hình bình hành

Luyện tập chung

Bài 13. Hình chữ nhật

Bài 14. Hình thoi và hình vuông

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương 3

CHƯƠNG 4. ĐỊNH LÍ THALÈS

Bài 15. Định lí thalès trong tam giác

Bài 16. Đường trung bình của tam giác

Bài 17. Tính chất đường phân giác của tam giác

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương 4

CHƯƠNG 5. DỮ LIỆU VÀ BIỂU ĐỒ

Bài 18. Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 19. Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ

Bài 20. Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương 5

Giải Bài tập SGK Toán Lớp 8 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống – Tập 2

CHƯƠNG 6. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bài 21. Phân thức đại số

Bài 22. Tính chất cơ bản của phân thức đại số

Luyện tập chung

Bài 23. Phép cộng và phép trừ phân thức đại số

Bài 24. Phép nhân và phép chia phân thức đại số

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương 6

CHƯƠNG 7. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT VÀ HÀM SỐ BẬC NHẤT

Bài 25. Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 26. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Luyện tập chung

Bài 27. Khái niệm hàm số và đồ thị của hàm số

Bài 28. Hàm số bậc nhất và đồ thị của hàm số bậc nhất

Bài 29. Hệ số góc của đường thẳng

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương 7

CHƯƠNG 8. MỞ ĐẦU VỀ TÍNH XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Bài 30. Kết quả có thể và kết quả thuận lợi

Bài 31. Cách tính xác suất của biến cố bằng tỉ số

Bài 32. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm với xác suất ứng dụng

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương 8

CHƯƠNG 9 TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Bài 33. Hai tam giác đồng dạng

Bài 34. Ba trường hợp đồng dạng của hai tam giác

Luyện tập chung

Bài 35. Định lí Pythagore và ứng dụng

Bài 36. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông

Bài 37. Hình đồng dạng

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương 9

CHƯƠNG 10 MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Bài 38. Hình chóp tam giác đều

Bài 39. Hình chóp tứ giác đều

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương 10