Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Cánh Diều

Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Cánh Diều – Tập 1

CHƯƠNG 1. ĐA THỨC NHIỀU BIẾN

Bài 1. Đơn thức nhiều biến. Đa thức nhiều biến

Bài 2. Các phép tính với đa thức nhiều biến

Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ

Bài 4. Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử

Bài tập cuối chương 1

CHƯƠNG 2. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1. Phân thức đại số

Bài 2. Phép cộng, phép trừ phân thức đại số

Bài 3. Phép nhân, phép chia phân thức đại số

Bài tập cuối chương 2

CHƯƠNG 3. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bài 1. Hàm số

Bài 2. Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị của hàm số

Bài 3. Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0)

Bài 4. Đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0)

Bài tập cuối chương 3

CHƯƠNG 4. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

Bài 1. Hình chóp tam giác đều

Bài 2. Hình chóp tứ giác đều

Bài tập cuối chương 4

CHƯƠNG 5. ĐỊNH LÍ PYTHAGORE. TỨ GIÁC

Bài 1. Định lí Pythagore

Bài 2. Tứ giác

Bài 3. Hình thang cân

Bài 4. Hình bình hành

Bài 5. Hình chữ nhật

Bài 6. Hình thoi

Bài 7. Hình vuông

Bài tập cuối chương 5

Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Cánh Diều – Tập 2

CHƯƠNG 6. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 2: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ

Bài 3: Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ

 Bài 4: Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản

Bài 5: Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản

Bài tập cuối chương 6

CHƯƠNG 7. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 1: Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 2: Phép cộng, phép trừ phân thức đại số

Bài tập cuối chương 7

CHƯƠNG 8. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG. HÌNH ĐỒNG DẠNG

Bài 1: Định lí Thalès trong tam giác

Bài 2: Ứng dụng của định lí Thalès trong tam giác

Bài 3: Đường trung bình của tam giác

Bài 4: Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 5: Tam giác đồng dạng

Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác

Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác

Bài 8: Trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác

Bài 9: Hình đồng dạng

Bài tập cuối chương 8