Bài tập cuối chương 9

Bài tập cuối chương 9 trang 92 sách bài tập toán lớp 8 tập 2 Chân…

Continue Reading

Bài 2: Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm

Chương 9 – Bài 2: Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm trang 91…

Continue Reading

Bài 1: Mô tả xác suất bằng tỉ số

Chương 9 – Bài 1: Mô tả xác suất bằng tỉ số trang 87 sách bài…

Continue Reading

Bài tập cuối chương 8

Bài tập cuối chương 8 trang 73 sách bài tập toán lớp 8 tập 2 Chân…

Continue Reading

Bài 4: Hai hình đồng dạng

Chương 8 – Bài 4: Hai hình đồng dạng trang 71 sách bài tập toán lớp…

Continue Reading

Bài 3: Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông

Chương 8 – Bài 3: Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông trang…

Continue Reading

Bài 2: Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác

Chương 8 – Bài 2: Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác trang 62…

Continue Reading

Bài 1: Hai tam giác đồng dạng

Chương 8 – Bài 1: Hai tam giác đồng dạng trang 59 sách bài tập toán…

Continue Reading

Bài tập cuối chương 7

Bài tập cuối chương 7 trang 48 sách bài tập toán lớp 8 tập 2 Chân…

Continue Reading

Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Chương 7 – Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác trang 48 sách…

Continue Reading