Thứ tự trong câu của các loại từ.

Đây là bài học tiếp theo về các loại từ trong tiếng Anh. Hôm nay Bumbii…

Continue Reading

Các loại từ trong tiếng anh (kind of words)

Đây là bài học về các loại từ trong tiếng Anh tiếp theo sau bài Danh…

Continue Reading

Từ để hỏi. (Question word/ W-H)

Từ để hỏi là bài học tiếp cho trong các dạng bài ngữ pháp tiếng Anh.…

Continue Reading

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện là bài học tiếp cho trong các dạng bài ngữ pháp tiếng Anh.…

Continue Reading

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (The present perfect continuous)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là bài học tiếp cho trong các dạng bài…

Continue Reading

Thì hiện tại hoàn thành. (The present perfect)

Thì hiện tại hoàn thành (the present perfect) là bài học tiếp cho trong các dạng…

Continue Reading

Mạo từ “the” (Articles “the”)

Mạo từ “the” là bài học tiếp cho trong các dạng bài ngữ pháp tiếng Anh.…

Continue Reading

Mạo từ “a” và “an” ( Articles “a” and “an” )

Mạo từ “a” và “an” là bài học tiếp cho trong các dạng bài ngữ pháp…

Continue Reading

Thì hiện tại đơn (The simple present)

Cách dùng thì hiện tại đơn. Diễn tả một thói quen hay hành động diễn ra…

Continue Reading
Top dog

Top dog là gì? Ý nghĩa, cách sử dụng và ví dụ

Để tiếp tục loạt bài về các thành ngữ phổ biến trong Tiếng Anh, hôm nay…

Continue Reading