Giải Sách Bài Tập Tin Học Lớp 7 Cánh Diều

Giải Sách Bài Tập Tin Học lớp 7 – NXB Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề A. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Chủ đề A1. SƠ LƯỢC VỀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA MÁY TÍNH

Bài 1. Thiết bị vào – ra cơ bản cho máy tính cá nhân

Bài 2. Các thiết bị vào – ra

Bài 3. Thực hành với các thiết bị vào – ra

Chủ đề A2. KHÁI NIỆM HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

Bài 4. Một số chức năng của hệ điều hành

Bài 5. Thực hành khám phá phá trình quản lí hệ thống tệp

Bài 6. Thực hành thao tác với tệp và thư mục

Chủ đề C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Bài 1. Giới thiệu mạng xã hội

Bài 2. Thực hành sử dụng mạng xã hội

Bài 3. Trao đổi thông tin trên mạng xã hội

Chủ đề D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Bài 1. Ứng xử có văn hoá khi giao tiếp qua mạng

Bài 2. Ứng xử tránh rủi ro trên mạng

Chủ đề E. ỨNG DỤNG TIN HỌC

Chủ đề E1. BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

Bài 1. Làm quen với bảng tính điện tử

Bài 2. Làm quen với trang tính

Bài 3. Làm quen với trang tính (tiếp theo)

Bài 4. Định dạng hiển thị dữ liệu số

Bài 5. Định dạng số tiền và ngày tháng

Bài 6. Thực hành lập sổ theo dõi thu chi cá nhân

Bài 7. Công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu

Bài 8. Sử dụng một số hàm có sẵn

Bài 9. Định dạng trang tính và in

Bài 10. Thực hành tổng hợp

Bài 11. Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính

Chủ đề E2. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU CƠ BẢN

Bài 12. Tạo bài trình chiếu

Bài 13. Thực hành định dạng trang chiếu

Bài 14. Thêm hiệu ứng cho trang chiếu

Bài 15. Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu

Chủ đề F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

Bài 1. Tìm kiếm tuần tự

Bài 2. Tìm kiếm nhị phân

Bài 3. Sắp xếp chọn

Bài 4. Sắp xếp nổi bọt

Bài 5. Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech