Bài 12B. Phần mềm luyện gõ bàn phím

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 12B. Phần mềm luyện gõ bàn phím – trang…

Đọc bài

Bài 12A. Thực hành đa phương tiện

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 12A. Thực hành đa phương tiện – trang 52…

Đọc bài

Bài 11. Chỉnh sửa văn bản

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 11. Chỉnh sửa văn bản – trang 47 sách…

Đọc bài

Bài 10. Phần mềm soạn thảo văn bản

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 10. Phần mềm soạn thảo văn bản – trang…

Đọc bài

Bài 9. Hiệu ứng chuyển trang

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 9. Hiệu ứng chuyển trang – trang 39 sách…

Đọc bài

Bài 8. Định dạng văn bản trên trang chiếu

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 8. Định dạng văn bản trên trang chiếu –…

Đọc bài

Bài 7. Tạo bài trình chiếu

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 7. Tạo bài trình chiếu – trang…

Đọc bài

Bài 6. Sử dụng phần mềm khi được phép

Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Đọc bài

Bài 5. Thao tác với tệp và thư mục

Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Đọc bài

Bài 4. Tìm kiếm thông tin trên Internet

Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Đọc bài