Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài tập cuối chương 7

Bài tập cuối chương 7

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 2. Hình có tâm đối xứng

Bài 2. Hình có tâm đối xứng

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 1. Hình có trục đối xứng

Bài 1. Hình có trục đối xứng

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài tập cuối chương 6 (Phần 2)

Bài tập cuối chương 6 (Phần 2)

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài tập cuối chương 6 (Phần 1)

Bài tập cuối chương 6 (Phần 1)

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm

Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm

Đọc bài