Giải Bài tập SGK Tin Học Lớp 8 Chân Trời Sáng Tạo

Giải Bài tập SGK Tin Học lớp 8 – Chân Trời Sáng Tạo, mục lục các bài tập trong SGK tin học lớp 8, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Các chủ đề, bài học trong Giải bài tập SGK Tin học Lớp 8 Chân Trời Sáng Tạo

CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Bài 1. Lịch sử phát triển máy tính

CHỦ ĐỀ 2. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Bài 2. Thông tin trong môi trường số

Bài 3. Thông tin với giải quyết vấn đề

CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Bài 4. Sử dụng công nghệ kĩ thuật số

CHỦ ĐỀ 4. ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 5. Sử dụng địa chỉ tương đối, tuyệt đối trong công thức

Bài 6. Sắp xếp, lọc dữ liệu

Bài 7. Tạo, chỉnh sửa biểu đồ

Bài 8A. Thêm hình minh hoạ cho văn bản

Bài 9A. Trình bày văn bản

Bài 10A. Trình bày trang chiếu

Bài 11A. Sử dụng bản mẫu

Bài 8B. Xử lí ảnh

Bài 9B. Ghép ảnh

Bài 10B. Xoay, cắt, thêm chữ vào ảnh

Bài 11B. Tẩy, tạo hiệu ứng cho ảnh

CHỦ ĐỀ 5. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

Bài 12. Thuật toán, chương trình máy tính

Bài 13. Cấu trúc rẽ nhánh

Bài 14. Cấu trúc lặp

Bài 15. Gỡ lỗi chương trình

CHỦ ĐỀ 6. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC

Bài 16. Tin học và nghề nghiệp

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech