Giải Bài Tập SBT Tin Học Lớp 8 Cánh Diều

Giải Bài tập SBT Tin Học Lớp 8 – Cánh diều, mục lục các bài tập trong SBT tin học lớp 8, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Các chủ đề, bài học trong Giải bài tập SBT Tin học Lớp 8 Cánh Diều

MỤC LỤC

Bài 1. Vài nét lịch sử phát triển máy tính

Bài 2. Vài nét lịch sử phát triển máy tính (tiếp theo)

Bài 1. Dữ liệu số trong thời đại thông tin

Bài 2. Khai thác thông tin số trong các hoạt động kinh tế xã hội

Bài 3. Bài tập nhóm: Thông tin với giải quyết vấn đề

Bài học. Sử dụng công nghệ kĩ thuật số có đạo đức và văn hoá

Bài 1. Lọc dữ liệu

Bài 2. Sắp xếp dữ liệu

Bài 3. Biểu đồ trong phần mềm bảng tính

Bài 4. Thực hành tạo biểu đồ

Bài 5. Các kiểu địa chỉ trong Excel

Bài 6. Thực hành tổng hợp

Bài 1. Xử lí đồ hoạ trong văn bản

Bài 2. Thực hành xử lí đồ hoạ trong văn bản

Bài 3. Danh sách liệt kê và tiêu đề trang

Bài 4. Thực hành tạo danh sách liệt kê và tiêu đề trang

Bài 5. Thực hành tổng hợp

Bài 6. Sử dụng các bản mẫu trong tạo bài trình chiếu

Bài 7. Thực hành sử dụng bản mẫu

Bài 8. Kết nối đa phương tiện và hoàn thiện trang chiếu

Bài 9. Thực hành tổng hợp

Bài 1. Làm quen với phần mềm GIMP

Bài 2. Vùng chọn và ứng dụng

Bài 3. Thực hành với vùng chọn

Bài 4. Lớp ảnh

Bài 5. Thực hành làm việc với lớp ảnh và vùng chọn

Bài 6. Thêm chữ vào ảnh

Bài 7. Thực hành tổng hợp

Bài 1. Thể hiện cấu trúc tuần tự trong chương trình

Bài 2. Sử dụng biến trong chương trình

Bài 3. Sử dụng biểu thức trong chương trình

Bài 4. Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong chương trình

Bài 5. Thể hiện cấu trúc lặp trong chương trình

Bài 6. Thực hành tìm và sửa lỗi

Bài 7. Thực hành tổng hợp

Bài 1. Tin học và ứng dụng

Bài 2. Tin học và các ngành nghề

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech