Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt Động

Bài 1

Tính:

Bumbii Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Cộng lần lượt từ phải sang trái như sau:

Bumbii Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Đặt tính rồi tính:
23 + 67              46 + 18
59 + 21              64 + 19

Hướng dẫn giải

Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau. Cộng lần lượt từ phải sang trái. 

Bumbii Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 3

Mỗi hình có 1 que tính đặt sai vị trí. Em hãy đặt lại cho đúng. Biết rằng:
a) Que tính ở kết quả đặt sai.

Bumbii Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Que tính ở số hạng thứ hai đặt sai.

Bumbii Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

a) Do que tính ở kết quả đặt sai nên em tính lại kết quả phép tính, em có:
36 + 45 = 81
Vậy ta đặt lại que tính ở kết quả như sau:

Bumbii Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Do que tính ở số hạng thứ hai đặt sai, ta nhẩm lại để tìm số hạng thứ hai cho đúng:
74 + 10 = 84
Vậy ta đặt lại que tính ở kết quả như sau:

Bumbii Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện Tập Tiết 1

Bài 1

Đặt tính rồi tính.
36 + 36              73 + 17
28 + 53               25 + 35

Hướng dẫn giải

Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau. Cộng lần lượt từ phải sang trái. 

Bumbii Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Con tàu nào ghi phép tính đúng?

Bumbii Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Em kiểm tra từng phép tính, từ đó tìm ra con tàu ghi phép tính đúng.
Ta có:     
65 + 5 = 70
23 + 18 = 41
5 + 41 = 46

Vậy con tàu màu xanh lá cây ghi phép tính 23 + 18 = 41 đúng.

Bài 3

Tính rồi tìm thùng hoặc bao hàng thích hợp.

Bumbii Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Tính kết quả các phép tính trên các máy bay không người lái, sau đó ghép thùng hoặc bao hàng có khối lượng bằng với kết quả vừa tính.

Ta có:  21 kg + 39 kg = 60 kg
        76 kg + 17 kg = 93 kg
          28 kg + 28 kg = 56 kg.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bumbii Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 4

Ngày thứ nhất, Mai làm được 29 tấm bưu thiếp. Ngày thứ hai, Mai làm được 31 tấm bưu thiếp. Hỏi cả hai ngày Mai làm được bao nhiêu tấm bưu thiếp?

Bumbii Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Để tìm số tấm bưu thiếp cả hai ngày Mai làm được ta lấy số tấm bưu thiếp ngày thứ nhất Mai làm được cộng với số tấm bưu thiếp ngày thứ hai Mai làm được.

Bài giải
Cả hai ngày Mai làm được số tấm bưu thiếp là:
29 + 31 = 60 (tấm)
Đáp số: 60 tấm bưu thiếp.

Bài 5

Tìm số thích hợp.
Kiến đỏ phải bò qua bụi cỏ để đến cái kẹo.
Kiến đỏ phải bò ? cm.

Bumbii Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Bài giải
Kiến phải bò tất cả số xăng-ti-mét là:
37 + 54 = 91 (cm)
Đáp số: 91 cm.

Luyện Tập Tiết 2

Bài 1

Đặt tính rồi tính.
47 + 43            43 + 47
65 + 28            28 + 65

Hướng dẫn giải

Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau. Cộng lần lượt từ phải sang trái. 

Bumbii trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Nêu tên các tàu ngầm theo thứ tự kết quả của phép tính từ bé đến lớn.

Bumbii trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Tính kết quả các phép tính trên thân tàu ngầm, ta có:
15 + 82 = 97                     
40 + 50 = 90
6 + 90 = 96                       
34 + 57 = 91.

Mà: 90 < 91 < 96 < 97.

Vậy các tàu ngầm xếp theo thứ tự các kết quả từ bé đến lớn là: B, D, C, A.

Bài 3

Chọn câu trả lời đúng.
Con đường nào ngắn nhất để kiến vàng bò đến hạt gạo?

Bumbii trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.


A. Đường màu đỏ
B. Đường màu xanh
C. Đường màu đen

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính để tìm độ dài ba con đường, ta có:  
48 cm + 32 cm = 80 cm
34 cm + 34 cm = 68 cm
32 cm + 48 cm = 80 cm.

Mà: 68 cm < 80 cm.

Vậy con đường ngắn nhất để kiến vàng bò đến hạt gạo là con đường màu xanh.

Chọn B.

Bài 4

Tính.
23 + 27 + 1                           
45 + 45 + 2
58 + 12 + 3                           
69 + 11 + 4

Hướng dẫn giải

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

23 + 27 + 1 = 50 + 1 = 51.

45 + 45 + 2 = 90 + 2 = 92.

58 + 12 + 3 = 70 + 3 = 73.

69 + 11 + 4 = 80 + 4 = 84.

Luyện Tập Tiết 3

Bài 1

Đặt tính rồi tính.
38 + 52            15 + 15
67 + 17            72 + 19

Hướng dẫn giải

Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau. Cộng lần lượt từ phải sang trái. 

Bumbii trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Câu nào đúng, câu nào sai?

Bumbii trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Thực hiện tính kết quả phép tính trên khinh khí cầu, ta có:           
67 + 14 = 81
58 + 19 = 77
49 + 48 = 97.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bumbii trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 3

Tìm số thích hợp.

Bumbii trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải, ta có:
a) 45 + 27 = 72 ;               
72 + 19 = 91.
b) 45 + 19 = 64 ;               
64 + 27 = 91.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bumbii trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 4

Nam có 57 viên bi. Mai cho Nam thêm 15 viên bi. Hỏi lúc này Nam có bao nhiêu viên bi?

Bumbii trang 76 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Để tìm số viên bi Nam có tất cả ta lấy số viên bi lúc đầu Nam có cộng với số viên bi Mai cho Nam.

Bài giải
Nam có tất cả số viên bi là:
57 + 15 = 72 (viên bi)
Đáp số: 72 viên bi.

Xem bài giải trước: Bài 19. Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số
Xem bài giải tiếp theo:
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x