banner giải bài tập tin học 10

Giải Sách Bài Tập Tin Học Lớp 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải Sách Bài Tập Tin Học lớp 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

Bài 1. Thông tin và xử lí thông tin

Bài 2. Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội

Bài 3. Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản

Bài 4. Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên

Bài 5. Dữ liệu lôgic

Bài 6. Dữ liệu âm thanh và hình ảnh

Bài 7. Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng

CHỦ ĐỀ 2. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

Bài 8. Mạng máy tính trong cuộc sống hiện tại

Bài 9. An toàn trên không gian mạng

Bài 10. Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet

CHỦ ĐỀ 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Bài 11. Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền

CHỦ ĐỀ 4. ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 12. Phần mềm thiết kế đồ họa

Bài 13. Bổ sung các đối tượng đồ họa

Bài 14. Làm việc với đối tượng đường và văn bản

Bài 15. Hoàn thiện hình ảnh đồ họa

CHỦ ĐỀ 5. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao Python

Bài 17. Biến và lệnh gán

Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản

Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh if

Bài 20. Câu lệnh lặp for

Bài 21. Câu lệnh lặp while

Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách

Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách

Bài 24. Xâu kí tự

Bài 25. Một số lệnh làm việc với xâu kí tự

Bài 26. Hàm trong Python

Bài 27. Tham số của hàm

Bài 28. Phạm vi của biến

Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình

Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình

Bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giản

Bài 32. Ôn tập lập trình Python

CHỦ ĐỀ 6. HƯỚNG NGHIỆP TIN HỌC

Bài 33. Nghề thiết kế đồ họa máy tính

Bài 34. Nghề phát triển phần mềm

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech