giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Giải bài tập SGK Tin học Lớp 6 Cánh Diều

Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng

Bài 1. Thông tin – Thu nhận và xử lí thông tin

Bài 2. Lưu trữ và trao đổi thông tin

Bài 3. Máy tính trong hoạt động thông tin

Bài 4. Biểu diễn văn bản, hình ảnh âm thanh trong máy tính

Bài 5. Dữ liệu trong máy tính

Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet

Bài 1. Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính

Bài 2. Các thành phần của mạng máy tính

Bài 3. Mạng có dây và mạng không dây

Bài 4. Thực hành về mạng máy tính

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 1. Thông tin trên web

Bài 2. Truy cập thông tin trên Internet

Bài 3. Giới thiệu máy tìm kiếm

Bài 4. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

Bài 5. Giới thiệu thư điện tử

Bài 6. Thực hành sử dụng thư điện tử

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Bài 1. Mặt trái của Internet

Bài 2. Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin

Bài 3. Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet

Chủ đề E. Ứng dụng tin học

Bài 1. Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản

Bài 2. Trình bày trang, định dạng và in văn bản

Bài 3. Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản

Bài 4. Trình bày thông tin ở dạng bảng

Bài 5. Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản

Bài 6. Sơ đồ tư duy

Bài 7. Thực hành khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

Bài 8. Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề của sự trợ giúp của máy tính

Bài 1. Khái niệm thuật toán

Bài 2. Cấu trúc tuần tự trong thuật toán

Bài 3. Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán

Bài 4. Cấu trúc lặp trong thuật toán

Bài 5. Thực hành về mô tả thuật toán