Giải bài tập SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Phần I: Giải Bài Tập SGK Toán lớp 2 – Tập 1 – Chân Trời Sáng Tạo

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

3. Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Ôn tập học kỳ 1

Phần II: Giải Bài Tập SGK Toán lớp 2 – Tập 2 – Chân Trời Sáng Tạo

4. Phép nhân, phép chia

5. Các số đến 1000

6. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Ôn tập cuối năm

  • Ôn tập các số trong phạm vi 1000
  • Ôn tập phép cộng và phép trừ
  • Ôn tập phép nhân và phép chia
  • Ôn tập hình học và đo lường

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiitech
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech