giải bài tập toán 7 kết nối tri thức

Giải Bài tập Toán Lớp 7 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải Bài Tập Toán lớp 7 – Tập 1 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chương I: Số hữu tỉ

Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ

Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia các số hữu tỉ

Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ

Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế

Ôn tập chương I

Chương II: Số thực

Bài 5: Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Bài 7: Tập hợp các số thực

Ôn tập chương II

Chương III: Góc và đường thẳng song song

Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc

Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết

Bài 10: Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song

Bài 11: Định lí và chứng minh định lí

Ôn tập chương III

Chương IV: Tam giác bằng nhau

Bài 12: Tổng các góc trong một tam giác

Bài 13: Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác

Bài 14: Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác

Bài 15: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bài 16: Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng

Ôn tập chương IV

Chương V: Thu thập và biểu diễn dữ liệu

Bài 17: Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 18: Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng

Ôn tập chương V

Giải Bài Tập Toán lớp 7 – Tập 2 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chương VI: Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

Bài 20: Tỉ lệ thức

Bài 21: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Ôn tập chương VI

Chương VII: Biểu thức đại số và đa thức một biến

Bài 24: Biểu thức đại số

Bài 25: Đa thức một biến

Bài 26: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

Bài 27: Phép nhân đa thức một biến

Bài 28: Phép chia đa thức một biến

Ôn tập chương VII

Chương VIII: Làm quen với biến cố và xác suất của biến cố

Bài 29: Làm quen với biến cố

Bài 30: Làm quen với xác suất của biến cố

Ôn tập chương VIII

Chương IX: Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác

Bài 31: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Bài 32: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

Bài 33: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

Bài 34: Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác

Bài 35: Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác

Ôn tập chương IX

Chương X: Một số hình khối trong thực tiễn

Bài 36: Hình hộp chữ nhật và hình lập phương

Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác

Ôn tập chương X

Bài tập ôn tập cuối năm