Banner toán lớp 10 NXB Chân trời sáng tạo

Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 10 Chân Trời Sáng Tạo

Giải Bài Tập SGK Toán lớp 10 – Tập 1 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

Phần Đại Số và Một Số Yếu Tố Giải Tích.

Chương I: MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

Bài 1. Mệnh đề

Bài 2. Tập hợp

Bài 3. Các phép toán trên tập hợp

Bài tập cuối chương I

Chương II: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài tập cuối chương II

Chương III: HÀM SỐ BẬC HAI VÀ ĐỒ THỊ

Bài 1. Hàm số và đồ thị

Bài 2. Hàm số bậc hai

Bài tập cuối chương III

Phần Hình Học Và Đo Lường

Chương IV: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

Bài 2. Định lí Côsin và định lí Sin

Bài 3. Giải tam giác và ứng dụng thực tế

Bài tập cuối chương IV

Chương V: VECTƠ

Bài 1. Khái niệm vectơ

Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 3. Tích của một số với một vectơ

Bài 4. Tích vô hướng của hai vectơ

Bài tập cuối chương V

Phần Thống Kê Và Xác Suất

Chương VI: THỐNG KÊ

Bài 1. Số gần đúng và sai số

Bài 2. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng và biểu đồ

Bài 3. Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu

Bài 4. Các số đặc trưng đo mức độ phân tán của mẫu số liệu

Bài tập cuối chương VI

Giải Bài Tập SGK Toán lớp 10 – Tập 2 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

Phần Đại Số và Một Số Yếu Tố Giải Tích.

Chương VII: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Bài 1. Dấu của tam thức bậc hai

Bài 2. Giải bất phương trình bậc hai một ẩn

Bài 3. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài tập cuối chương VII

Chương VIII: ĐẠI SỐ TỔ HỢP

Bài 1. Quy tắc cộng và quy tắc nhân

Bài 2. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

Bài 3. Nhị thức Newton

Bài tập cuối chương VIII

Phần Hình Học Và Đo Lường

Chương IX: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Bài 1. Toạ độ của vectơ

Bài 2. Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ

Bài 3. Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ

Bài 4. Ba đường conic trong mặt phẳng toạ độ

Bài tập cuối chương IX

Phần Thống Kê Và Xác Suất

Chương X: XÁC SUẤT

Bài 1. Không gian mẫu và biến cố

Bài 2. Xác suất của biến cố

Bài tập cuối chương X

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech