Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Continue Reading

Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài tập cuối chương 7

Bài tập cuối chương 7

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 2. Hình có tâm đối xứng

Bài 2. Hình có tâm đối xứng

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 1. Hình có trục đối xứng

Bài 1. Hình có trục đối xứng

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài tập cuối chương 6 (Phần 2)

Bài tập cuối chương 6 (Phần 2)

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài tập cuối chương 6 (Phần 1)

Bài tập cuối chương 6 (Phần 1)

Continue Reading