Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Cánh Diều

Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Cánh Diều Tập 1

Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 4 Cánh Diều Tập 2

 • Bài 53: Khái niệm phân số
 • Bài 54: Khái niệm phân số (tiếp theo)
 • Bài 55: Phân số và phép chia số tự nhiên
 • Bài 56: Luyện tập
 • Bài 57 : Phân số bằng nhau
 • Bài 58: Tính chất cơ bản của phân số
 • Bài 59: Rút gọn phân số
 • Bài 60: Quy đồng mẫu số các phân số
 • Bài 61: So sánh hai phân số cùng mẫu số
 • Bài 62: So sánh hai phân số khác mẫu số
 • Bài 63: Luyện tập
 • Bài 64: Luyện tập chung
 • Bài 65: Hình bình hành
 • Bài 66: Hình thoi
 • Bài 67: Mét vuông
 • Bài 68: Đề-xi-mét vuông
 • Bài 69: Mi-li-mét vuông
 • Bài 70: Luyện tập chung
 • Bài 71: Em ôn lại những gì đã học
 • Bài 72: Em vui học Toán
 • Bài 73: Cộng các phân số cùng mẫu số
 • Bài 74: Trừ các phân số cùng mẫu số
 • Bài 75: Luyện tập
  Bài 76: Cộng các phân số khác mẫu số
 • Bài 77: Trừ các phân số khác mẫu số
 • Bài 78: Luyện tập
 • Bài 79: Luyện tập chung
 • Bài 80: Phép nhân phân số
 • Bài 81: Luyện tập
 • Bài 82: Tìm phân số của một số
 • Bài 83: Luyện tập
 • Bài 84: Phép chia phân số
 • Bài 85: Luyện tập chung
 • Bài 86: Luyện tập chung (tiếp theo)
 • Bài 87: Dãy số liệu thống kê
 • Bài 88: Biểu đồ cột
 • Bài 89: Kiểm đếm số lần xuất hiện của một sự kiện
 • Bài 90: Em ôn lại những gì đã học
 • Bài 91: Em vui học Toán
 • Bài 92: Ôn tập về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên
 • Bài 93: Ôn tập về phân số và các phép tính với phân số
 • Bài 94: Ôn tập về hình học và đo lường
 • Bài 95: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
 • Bài 96: Ôn tập chung

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech