Bộ dữ liệu (tuple) trong Python

Bộ dữ liệu (tuple) trong Python Giống như list, tuple là một tập hợp có thứ…

Continue Reading

Danh sách (list) trong Python

Khi vào làm một dự án thực tế bạn sẽ phải xử lý rất nhiều vấn…

Continue Reading

Vòng lặp trong Python

Trong quá trình phát triển ứng dụng sẽ có những việc (logic cụ thể nào đó)…

Continue Reading

Cú pháp trong Python

Python syntax

Continue Reading

Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Continue Reading

Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Bài 1. Điểm. Đường thẳng

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài tập cuối chương 7

Bài tập cuối chương 7

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Continue Reading