Một số mẹo toán thú vị

Một số bài toán thú vị

Đọc bài

Mẹo để tính toán nhanh hơn

Mẹo để tính toán nhanh hơn

Đọc bài
Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số

Đọc bài
Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 3. So sánh phân số

Bài 3. So sánh phân số

Đọc bài
Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

Bài 2. Tính chất cơ bản của phân số

Đọc bài
Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

Bài 1. Phân số với tử số và mẫu số là số nguyên

Đọc bài
Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số

Chương 4 – Bài tập cuối chương 4

Bài tập cuối chương 4

Đọc bài
Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

Bài 4. Biểu đồ cột – Biểu đồ cột kép

Đọc bài
Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 3. Biểu đồ tranh

Bài 3. Biểu đồ tranh

Đọc bài
Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Bài 2. Biểu diễn dữ liệu trên bảng

Đọc bài