Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống Tập 1

 • Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000
 • Bài 2: Ôn tập các phép tính trong phạm vì 100 000
 • Bài 3: Số chẵn, số lẻ
 • Bài 4: Biểu thức chữ
 • Bài 5: Giải bài toán có ba bước tính
 • Bài 6: Luyện tập chung
 • Bài 7: Đo góc, đơn vị đo góc
 • Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Bài 9: Luyện tập chung
 • Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1 000 000
 • Bài 11: Hàng và lớp
 • Bài 12: Các số trong phạm vi lớp triệu
 • Bài 13: Làm tròn số đến hàng trăm nghìn
 • Bài 14: So sánh các số có nhiều chữ số
 • Bài 15: Làm quen với dãy số tự nhiên
 • Bài 16: Luyện tập chung
 • Bài 17: Yến, tạ, tấn
 • Bài 18: Để-xi-mét vuông, mét vuông, mi-li-mét vuông
 • Bài 19: Giây, thế kỉ
 • Bài 20: Thực hành và trải nghiệm sử dụng một số đơn vị đo đại lượng
 • Bài 21: Luyện tập chung
 • Bài 22: Phép cộng các số có nhiều chữ số
 • Bài 23: Phép trừ các số có nhiều chữ số
 • Bài 24: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng
 • Bài 25: Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Bài 26: Luyện tập chung
 • Bài 27: Hai đường thẳng vuông góc
 • Bài 28: Thực hành vẽ hai đường thẳng vuông góc
 • Bài 29: Hai đường thẳng song song
 • Bài 30: Thực hành vẽ hai đường thẳng song song
 • Bài 31: Hình bình hành, hình thoi
 • Bài 32: Luyện tập chung
 • Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu
 • Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ
 • Bài 35: Ôn tập hình học
 • Bài 36: Ôn tập đo lường
 • Bài 37: Ôn tập chung

Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống Tập 2

 • Bài 38: Nhân với số có một chữ số
 • Bài 39: Chia cho số có một chữ số
 • Bài 40: Tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân
 • Bài 41: Nhân, chia với 10, 100, 1 000,…
 • Bài 42: Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng
 • Bài 43: Nhân với số có hai chữ số
 • Bài 44. Chia cho số có hai chữ số
 • Bài 45: Thực hành và tri nghiệm ước lượng trong tính toán
 • Bài 46: Tìm số trung bình cộng
 • Bài 47: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
 • Bài 48: Luyện tập chung
 • Bài 49: Dãy số liệu thống kê
 • Bài 50: Biểu đồ cột
 • Bài 51: Số lần xuất hiện của một sự kiện
 • Bài 52: Luyện tập chung
 • Bài 53: Khái niệm phân số
 • Bài 54: Phân số và phép chia số tự nhiên
 • Bài 55: Tính chất cơ bản của phân số
 • Bài 56: Rút gọn phân số
 • Bài 57: Quy đồng mẫu số các phân số
 • Bài 58: So sánh phân số
 • Bài 59: Luyện lập chung
 • Bài 60: Phép cộng phân số
 • Bài 61: Phép trừ phân số
 • Bài 62. Luyện tập chung
 • Bài 63: Phép nhân phân số
 • Bài 64: Phép chia phân số
 • Bài 65: Tìm phân số của một số
 • Bài 66: Luyện tập chung
 • Bài 67: Ôn tập số tự nhiên
 • Bài 68: Ôn tập phép tính với số tự nhiên
 • Bài 69: Ôn tập phân số
 • Bài 70: Ôn tập phép tính với phân số
 • Bài 71: Ôn tập hình học và đo lường
 • Bài 72: Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất
 • Bài 73. Ôn lập chung

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:

Website: https://bumbii.com/

Diễn đàn hỏi đáp: https://hoidap.bumbii.com

Facebook: https://www.facebook.com/bumbiitech

Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech