Bài 35: Ôn tập hình học

Bài 35: Ôn tập hình học trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 1

Đề Bài 1: a) Quan sát hình dưới đây rồi viết số đo các góc của hình tứ giác ABCD (theo mẫu).

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Mẫu: Góc đỉnh A; cạnh AB, AD bằng 90°.
Góc đỉnh B; cạnh BA, BC bằng …….
Góc đỉnh C; cạnh CB, CD bằng …….
Góc đỉnh D; cạnh DC, DA bằng …….

b) Các góc nhọn trong hình bên là ………
Góc tù trong hình bên là: ……………………
Góc vuông trong hình bên là: ……………

Hướng dẫn giải:
a) Quan sát hình vẽ rồi viết số đo các góc vào chỗ chấm.
Góc đỉnh B; cạnh BA, BC bằng 120o
Góc đỉnh C; cạnh CB, CD bằng 80o
Góc đỉnh D; cạnh DC, DA bằng 70o

b) Các góc nhọn trong hình bên là: Góc đỉnh C; cạnh CB, CD; Góc đỉnh D; cạnh DC, DA.
Góc tù trong hình bên là: Góc đỉnh B; cạnh BA, BC
Góc vuông trong hình bên là: Góc đỉnh A; cạnh AB, AD

Đề Bài 2: Dùng thước đo góc để tìm số đo các góc sau rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Góc đỉnh O; cạnh OA, OB bằng ……..
Góc đỉnh O; cạnh OB, OD bằng ……..
Góc đỉnh O; cạnh OC, OE bằng ……..
Góc đỉnh O; cạnh OA, OE bằng ……..

Hướng dẫn giải:
Dùng thước đo rồi viết số đo các góc vào chỗ chấm:
Góc đỉnh O; cạnh OA, OB bằng 60o
Góc đỉnh O; cạnh OB, OD bằng 120o
Góc đỉnh O; cạnh OC, OE bằng 180o

Góc đỉnh O; cạnh OA, OE bằng 90o

Đề Bài 3: Viết tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù có trong hình dưới đây.

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Hướng dẫn giải:
Quan sát hình vẽ, dùng thước kiểm tra rồi viết các góc như sau:
Góc nhọn: Góc đỉnh C, cạnh CB, CD; Góc đỉnh D, cạnh DA, DC.
Góc vuông: Góc đỉnh A, cạnh AB, AD.
Góc tù: Góc đỉnh B, cạnh BA, BC.

Đề Bài 4: Dùng thước đo góc để tìm trong hình bên rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Hai góc nhọn có số đo bằng nhau và bằng …..
b) Hai góc tù có số đo bằng nhau và bằng …..

Hướng dẫn giải:
Em dùng thước kiểm tra rồi viết vào chỗ chấm như sau:
a) Hai góc nhọn có số đo bằng nhau và bằng 60o
b) Hai góc tù có số đo bằng nhau và bằng 120o

Tiết 2

Đề Bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Trong hình bên có góc đỉnh A, góc đỉnh D và góc đỉnh G là góc vuông.

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Trong hình bên có:
a) Các cặp cạnh vuông góc với nhau là:
AC và AG, ……………………………………………

b) Các cặp cạnh cắt nhau và không vuông góc với nhau là: ……………………..

Hướng dẫn giải:
Em dùng ê ke kiểm tra góc vuông và trả lời như sau:

Trong hình bên có:
a) Các cặp cạnh vuông góc với nhau là:
AC và AG, GA và GE, DC và DE.

b) Các cặp cạnh cắt nhau và không vuông góc với nhau là: CD và CA, ED và EG.

Đề Bài 2: Trong hình bên có:
a) Vẽ tiếp vào hình sau để có hình vuông ABCD và điểm M.

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Vẽ đường thẳng đi qua điểm M và song song với cạnh AB, cắt cạnh BC tại điểm N.

c) Dùng ê ke để kiểm tra rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
MN vuông góc với cạnh ……. và cạnh ……

Hướng dẫn giải:
a) Vẽ tiếp vào hình sau để có hình vuông ABCD và điểm M.

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Vẽ đường thẳng đi qua điểm M và song song với cạnh AB, cắt cạnh BC tại điểm N.

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

c) Quan sát hình vẽ được, em điền vào chỗ chấm:
MN vuông góc với cạnh BC và cạnh AD

Đề Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Hình bên được xếp bởi các que tính.

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Số hình thoi có trong hình bên là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

b) Số que tính được xếp song song với que tính màu xanh là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Hướng dẫn giải:
a) Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.
Số hình thoi có trong hình bên là 3. Gồm: (1 + 2), (2 + 3), (3 + 4) như bên dưới

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Em khoanh vào C.

b) Que tính xếp song song với que tính màu xanh là những que màu đỏ như hình dưới:

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Vậy số que tính được xếp song song với que tính màu xanh là: 2
Em khoanh vào B.

Đề Bài 4: Vẽ hình (theo mẫu) rồi tô màu.

Bumbii trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em tự vẽ theo mẫu.

Tiết 3

Đề Bài 1: a) Tô màu vào hình thoi trong các hình dưới đây.

Bumbii trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Tô màu vào hình tứ giác vừa có cặp cạnh song song, vừa có cặp cạnh vuông góc trong các hình tứ giác dưới đây.

Bumbii trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
a) Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.
Tô màu vào hình thoi như sau.

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Tô màu vào hình tứ giác vừa có cặp cạnh song song, vừa có cặp cạnh vuông góc trong các hình tứ giác như sau:

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
a) Cho hình bình hành ABCD như hình bên.

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

CD = …… cm
AD = …… cm

b) Cho hình thoi MNPQ như hình bên.

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

NP = …… cm
MQ = …… cm
PQ = …… cm

Hướng dẫn giải:
a) Quan sát hình em điền như sau:
CD = 4 cm
AD = 2 cm

b) Vì MNPQ hình thoi nên 4 cạnh bằng nhau.
NP = 3 cm
MQ = 3 cm
PQ = 3 cm

Đề Bài 3: Vẽ thêm một đoạn thẳng lần lượt vào mỗi đoạn thẳng sau để được một góc vuông, một góc nhọn, một góc tù.

Bumbii Bài 35: Ôn tập hình học trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em vẽ thêm đoạn thẳng để tạo thành các góc bên dưới:

Bumbii trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 4: Cho đoạn thẳng AB = 5 cm như hình dưới đây.

Bumbii trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Qua điểm A, vẽ đoạn thẳng AD vuông góc với đoạn thẳng AB và AD = 3 cm. Qua điểm B, vẽ đoạn thẳng BC vuông góc với đoạn thẳng AB và BC = 3 cm.
Nối D với C ta được hình tứ giác ABCD là hình chữ nhật.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
– Cạnh AD và …… là cặp cạnh song song.
– Cạnh AB và ……. là cặp cạnh song song và AB = ….. = ….. cm

Hướng dẫn giải:
a) Ta vẽ hình ABCD như sau:

b) Quan sát hình vẽ được, em điền vào chỗ chấm:
– Cạnh AD và BC là cặp cạnh song song.
– Cạnh AB và DC là cặp cạnh song song và AB = DC 5 cm

Đề Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Bumbii trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Trong hình trên có:
Số góc vuông là: …..
Số góc nhọn là: …..
Số góc tù là: …..
Số góc bẹt là: …..

Hướng dẫn giải:
Em đánh số các góc như bên dưới:

Bumbii trang 124 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Trong hình trên có:
Số góc vuông là: 2 là góc: (1,2) và góc (3,4)
Số góc nhọn là: 5 là góc 1, 2, 3, 4 và (2,3)
Số góc tù là: 2 là góc (1,2,3) và góc (2,3,4)
Số góc bẹt là: 1 là góc (1,2,3,4)

Xem bài giải trước: Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ
Xem bài giải tiếp theo: Bài 36: Ôn tập đo lường
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x