Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Giải bài tập Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo Tập 1

 • Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000
 • Bài 2: Ôn tập phép cộng, phép trừ
 • Bài 3: Ôn tập phép nhân, phép chia
 • Bài 4: Số chẳn, số lẻ
 • Bài 5: Em làm được những gì?
 • Bài 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
 • Bài 7: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
 • Bài 8: Bài toán giải bằng ba bước tính
 • Bài 9: Ôn tập biểu thức số
 • Bài 10: Biểu thức có chứa chữ
 • Bài 11: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)
 • Bài 12: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)
 • Bài 13: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng
 • Bài 14: Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân
 • Bài 15: Em làm được những gì?
 • Bài 16: Dãy số liệu
 • Bài 17: Biểu đồ cột
 • Bài 18: Số lần lặp lại của một sự kiện
 • Bài 19: Tìm số trung bình cộng
 • Bài 20: Đề-xi-mét vuông
 • Bài 21: Mét vuông
 • Bài 22: Em làm được những gì?
 • Bài 23: Thực hành và trải nghiệm
 • Bài 24: Các số có 6 chữ số – Hàng và lớp
 • Bài 25: Triệu – Lớp triệu
 • Bài 26: Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân
 • Bài 27: So sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên
 • Bài 28: Dãy số tự nhiên
 • Bài 29: Em làm được những gì?
 • Bài 30: Đo góc – Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 • Bài 31: Hai đường thẳng vuông góc
 • Bài 32: Hai đường thẳng song song
 • Bài 33: Em làm được những gì?
 • Bài 34: Giây
 • Bài 35: Thế kỉ
 • Bài 36: Yến, tạ, tấn
 • Bài 37: Em làm được những gì?
 • Bài 38: Ôn tập học kì 1
 • Bài 39: Thực hành và trải nghiệm

Giải bài tập Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo Tập 2

 • Bài 40: Phép cộng các số tự nhiên
 • Bài 41: Phép trừ các số tự nhiên
 • Bài 42: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Bài 43: Em làm được những gì?
 • Bài 44: Nhân với 10, 100, 1 000, … Chia cho 10, 100, 1 000, …
 • Bài 45: Nhân các số có tận cùng là chữ số 0
 • Bài 46: Nhân với số có hai chữ số
 • Bài 47: Em làm được những gì?
 • Bài 48: Chia hai số có tận cùng là chữ số 0
 • Bài 49: Ước lượng thương trong phép chia
 • Bài 50: Chia cho số có hai chữ số
 • Bài 51: Em làm được những gì?
 • Bài 52: Hình bình hành
 • Bài 53: Hình thoi
 • Bài 54: Xếp hình, vẽ hình
 • Bài 55: Mi-li-mét vuông
 • Bài 56: Em làm được những gì?
 • Bài 57: Thực hành và trải nghiệm
 • Bài 58: Phân số
 • Bài 59: Phân số và phép chia số tự nhiên
 • Bài 60: Phân số bằng nhau
 • Bài 61: Rút gọn phân số
 • Bài 62: Em làm được những gì?
 • Bài 63: Quy đồng mẫu số các phân số
 • Bài 64: So sánh hai phân số
 • Bài 65: Em làm được những gì?
 • Bài 66: Cộng hai phân số cùng mẫu số
 • Bài 67: Cộng hai phân số khác mẫu số
 • Bài 68: Em làm được những gì?
 • Bài 69: Trừ hai phân số cùng mẫu số
 • Bài 70: Trừ hai phân số khác mẫu số
 • Bài 71: Em làm được những gì?
 • Bài 72: Phép nhân phân số
 • Bài 73: Phép chia phân số
 • Bài 74: Tìm phân số của một số
 • Bài 75: Em làm được những gì?
 • Bài 76: Ôn tập cuối năm
 • Bài 77: Thực hành và trải nghiệm

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiitech
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech