Giải Bài tập Toán Lớp 7 Chân Trời Sáng Tạo

Giải Bài tập Toán Lớp 7 – NXB Chân Trời Sáng TạoTập 1

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ

Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ

Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ

Bài 3: Lũy thừa với một số hữu tỉ

Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyến vế

Bài tập cuối chương 1

CHƯƠNG 2. SỐ THỰC

Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học

Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực

Bài 3: Làm tròn và ước lượng kết quả

Bài tập cuối chương 2

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

HÌNH HỌC TRỰC QUAN

CHƯƠNG 3: CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

Bài 1: Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương

Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương

Bài 3: Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác

Bài 4: Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

Bài tập cuối chương 3

HÌNH HỌC PHẲNG

CHƯƠNG 4: GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 1: Các góc ở vị trí đặc biệt

Bài 2: Tia phân giác

Bài 3: Hai đường thẳng song song

Bài 4: Định lí và chứng minh một định lí

Bài tập cuối chương 4

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC XUẤT

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ.

Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu

Bài 2: Biểu đồ hình quạt tròn

Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng

Bài tập cuối chương 5

Giải Bài tập Toán Lớp 7 – NXB Chân Trời Sáng TạoTập 2

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

CHƯƠNG 6: CÁC ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ

Bài 1: Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau

Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài tập cuối chương 6

CHƯƠNG 7: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

Bài 1: Biểu thức số, biểu thức đại số

Bài 2: Đa thức một biến

Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

Bài 4: Phép nhân và phép chia đa thức một biến

Bài tập cuối chương 7

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

HÌNH HỌC PHẲNG

CHƯƠNG 8: TAM GIÁC

Bài 1: Góc và cạnh của một tam giác

Bài 2: Tam giác bằng nhau

Bài 3: Tam giác cân

Bài 4: Đường vuông góc và đường xiên

Bài 5: Đường trung trực của một đoạn thẳng

Bài 6: Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bài 7: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Bài 8: Tính chất ba đường cao của tam giác

Bài 9: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Bài tập cuối chương 8

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC XUẤT

CHƯƠNG 9: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC XUẤT

Bài 1: Làm quen với biến cố ngẫu nhiên

Bài 2: Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên

Bài tập cuối chương 9

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:

Website: https://bumbii.com/

Diễn đàn hỏi đáp: https://hoidap.bumbii.com

Facebook: https://www.facebook.com/bumbiitech

Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech