Giải bài tập SGK Toán Lớp 10 Cánh Diều

Giải Bài Tập SGK Toán lớp 10 – Tập 1 – Cánh Diều

Chương I: MỆNH ĐỀ TOÁN HỌC. TẬP HỢP

Bài \(1\). Mệnh đề toán học

Bài 2. Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp

Bài tập cuối chương \(I\)

Chương II: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài \(1\). Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài \(2\). Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài tập cuối chương \(II\)

CHƯƠNG III: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bài \(1\). Hàm số và đồ thị

Bài \(2\). Hàm số bậc hai. Đồ thị hàm số bậc hai và ứng dụng

Bài \(3\). Dấu của tam thức bậc hai

Bài \(4\). Bất phương trình bậc hai một ẩn

Bài \(5\). Hai dạng phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài tập cuối chương III

CHƯƠNG IV: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC. VECTƠ

Bài \(1\). Giá trị lượng giác của một góc từ \(0^o\) đến \(180^o\). Định lí côsin và định lí sin trong tam giác

Bài \(2\). Giải tam giác

Bài \(3\). Khái niệm vectơ

Bài \(4\). Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài \(5\). Tích của một số với một vectơ

Bài \(6\). Tích vô hướng của hai vectơ

Bài tập cuối chương IV

Giải Bài Tập SGK Toán lớp 10 – Tập 2 – Cánh Diều

CHƯƠNG V: ĐẠI SỐ TỔ HỢP

Bài \(1\). Quy tắc cộng. Quy tắc nhân. Sơ đồ hình cây

Bài \(2\). Hoán vị. Chỉnh hợp

Bài \(3\). Tổ hợp

Bài \(4\). Nhị thức Newton

Bài tập cuối chương V

CHƯƠNG VI: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Bài \(1\). Số gần đúng. Sai số

Bài \(2\). Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu không ghép nhóm

Bài \(3\). Các số đặc trưng đo mức độ phân tán cho mẫu số liệu không ghép nhóm

Bài \(4\). Xác suất của biến cố trong một số trò chơi đơn giản

Bài \(5\). Xác suất của biến cố

Bài tập cuối chương VI

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Bài \(1\). Tọa độ vectơ

Bài \(2\). Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

Bài \(3\). Phương trình đường thẳng

Bài \(4\). Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Bài \(5\). Phương trình đường tròn

Bài \(6\). Ba đường conic

Bài tập cuối chương VII

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech