Giải Sách bài tập Tin Học Lớp 7 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải Sách bài tập Tin Học lớp 7 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mục lục các bài tập trong Sách bài tập tin học lớp 7, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng

Bài 1. Thiết bị vào – ra

Bài 2. Phần mềm máy tính

Bài 3. Quản lí dữ liệu trong máy tính

Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 4. Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Bài 5. Ứng xử trên mạng

Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Bài 6. Làm quen với phần mềm bảng tính

Bài 7. Tính toán tự động trên bảng tính

Bài 8. Công cụ hỗ trợ tính toán

Bài 9. Trình bày bảng tính

Bài 10. Hoàn thiện bảng tính

Bài 11. Tạo bài trình chiếu

Bài 12. Định dạng đối tượng trên trang chiếu

Bài 13. Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài trình chiếu

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 14. Thuật toán tìm kiếm tuần tự

Bài 15. Thuật toán tìm kiếm nhị phân

Bài 16. Thuật toán sắp xếp
Giải Sách bài tập Tin Học

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech