Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 11 Chân trời sáng tạo

Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 11 – Chân trời sáng tạo

Chương I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài \(1\). Góc lượng giác

Bài \(2\). Giá trị lượng giác của một góc lượng giác

Bài \(3\). Các công thức lượng giác

Bài \(4\). Hàm số lượng giác và đồ thị

Bài \(5\). Phương trình lượng giác cơ bản

Bài tập cuối chương I

Chương II: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CẤP SỐ NHÂN

Bài \(1\). Dãy số

Bài \(2\). Cấp số cộng

Bài \(3\). Cấp số nhân

Bài tập cuối chương II

Chương III: GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC

Bài \(1\). Giới hạn của dãy số

Bài \(2\). Giới hạn của hàm số

Bài \(3\). Hàm số liên tục

Bài tập cuối chương III

Chương IV: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN

Bài \(1\). Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Bài \(2\). Hai đường thẳng song song

Bài \(3\). Đường thẳng và mặt phẳng song song

Bài \(4\). Hai mặt phẳng song song

Bài \(5\). Phép chiếu song song

Bài tập cuối chương IV

Chương V: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

Bài \(1\). Số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

Bài \(2\). Trung vị và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Bài tập cuối chương V

Giải Bài Tập SGK Toán 11

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:

Website: https://bumbii.com/

Diễn đàn hỏi đáp: https://hoidap.bumbii.com

Facebook: https://www.facebook.com/bumbiitech

Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech