Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ…

Continue Reading

Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ…

Continue Reading

Bài 18: Luyện tập chung

Bài 18: Luyện tập chung trang 70 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối…

Continue Reading

Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít

Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít trang 67 SGK…

Continue Reading

Bài 16: Lít

Bài 16: Lít trang 63 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức…

Continue Reading

Bài 15: Ki-lô-gam

Bài 15: Ki-lô-gam trang 58 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức…

Continue Reading

Bài 14: Luyện tập chung

Bài 14: Luyện tập chung trang 53 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối…

Continue Reading

Bài 4. Thực hành với các thiết bị số

Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức – Thế giới thiết bị số.…

Continue Reading

Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Continue Reading

Bài 3. Khái quát về hệ điều hành

Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức – Thế giới thiết bị số.…

Continue Reading