Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số

Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ…

Continue Reading

Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ…

Continue Reading

Bài 18: Luyện tập chung

Bài 18: Luyện tập chung trang 70 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối…

Continue Reading

Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít

Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki-lô-gam, Lít trang 67 SGK…

Continue Reading

Bài 16: Lít

Bài 16: Lít trang 63 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức…

Continue Reading

Bài 15: Ki-lô-gam

Bài 15: Ki-lô-gam trang 58 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức…

Continue Reading

Bài 14: Luyện tập chung

Bài 14: Luyện tập chung trang 53 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối…

Continue Reading

Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị trang 50 SGK…

Continue Reading

Bài 12: Bảng trừ (qua 10)

Bài 12: Bảng trừ (qua 10) trang 47 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết…

Continue Reading

Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20

Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 trang 41 SGK Toán Lớp 2…

Continue Reading