Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị trang 50 SGK…

Đọc bài

Bài 12: Bảng trừ (qua 10)

Bài 12: Bảng trừ (qua 10) trang 47 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết…

Đọc bài

Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20

Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 trang 41 SGK Toán Lớp 2…

Đọc bài

Bài 10: Luyện tập chung

Bài 10: Luyện tập chung trang 38 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối…

Đọc bài

Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị trang 36 SGK Toán Lớp…

Đọc bài

Bài 8: Bảng cộng (qua 10)

Bài 8: Bảng cộng (qua 10) trang 33 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết…

Đọc bài

Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20

Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 trang 26 SGK Toán Lớp 2…

Đọc bài

Bài 6: Luyện tập chung

Bài 6: Luyện tập chung trang 23 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối…

Đọc bài

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 19…

Đọc bài

Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu

Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu trang 16 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB…

Đọc bài