giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Thực hành về mô tả thuật toán

Bài 5 Thực hành về mô tả thuật toán trang 93 trong sách giáo khoa tin…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Cấu trúc lặp trong thuật toán

Cấu trúc lặp trong thuật toán trang 89 trong sách giáo khoa tin học lớp 6,…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán

Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán trang 86 trong sách giáo khoa tin học lớp…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Cấu trúc tuần tự trong thuật toán

Cấu trúc tuần tự trong thuật toán trang 83 trong sách giáo khoa tin học lớp…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Khái niệm thuật toán

Bài 1 Khái niệm thuật toán trang 80 trong sách giáo khoa tin học lớp 6,…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Thực hành khám phá phần mềm sơ đồ tư duy

Thực hành khám phá phần mềm sơ đồ tư duy trang 75 trong sách giáo khoa…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Sơ đồ tư duy

Bài 6. Sơ đồ tư duy trang 72 trong sách giáo khoa tin học lớp 6,…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản

Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản trang 70 trong sách giáo khoa tin…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Trình bày thông tin ở dạng bảng

Trình bày thông tin ở dạng bảng trang 66 trong sách giáo khoa tin học lớp…

Continue Reading
giải bài tập tin học 6_Cánh Diều

Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản

Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản trang 64 trong sách giáo…

Continue Reading