Chủ đề 2. Bài 5. Mạng Internet

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập trang 19 trong…

Đọc bài

Chủ đề 2. Bài 4. Mạng máy tính

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập ở trang 15…

Đọc bài

Chủ đề 1. Bài 3. Thông tin trong máy tính

Mời các em cùng Bumbii tham khảo hướng dẫn giải các bài tập bài 3 thông…

Đọc bài

Chủ đề 1. Bài 2. Xử lí thông tin

Chủ đề 1. Bài 2. Xử lí thông tin

Đọc bài

Chủ đề 1. Bài 1. Thông tin và dữ liệu

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

Đọc bài