Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 10 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chương I: MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP

Bài \(1\). Mệnh đề

Bài \(2\). Tập hợp và các phép toán trên tập hợp

Bài tập cuối chương

Chương II: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài \(3\). Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài \(4\). Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài tập cuối chương II

Chương III: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

Bài \(6\). Hệ thức lượng trong tam giác

Bài tập cuối chương III

Chương IV: VECTƠ

Bài \(7\). Các khái niệm mở đầu

Bài \(8\). Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài \(9\). Tích của một vectơ với một số

Bài \(10\). Vectơ trong mặt phẳng toạ độ

Bài \(11\). Tích vô hướng của hai vectơ

Bài tập cuối chương IV

Chương V: CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU KHÔNG GHÉP NHÓM

Bài \(12\). Số gần đúng và sai số

Bài \(13\). Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm

Bài \(14\). Các số đặc trưng đo độ phân tán

Bài tập cuối chương V

Chương VI: HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG

Bài \(15\). Hàm số

Bài \(16\). Hàm số bậc hai

Bài \(17\). Dấu của tam thức bậc hai

Bài \(18\). Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài tập cuối chương VI

Chương VII: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

Bài \(19\). Phương trình đường thẳng

Bài \(20\). Đường thẳng trong mặt phẳng toạ độ

Bài \(21\). Đường tròn trong mặt phẳng toạ độ

Bài \(22\). Ba đường conic

Bài tập cuối chương VII

Chương VIII: ĐẠI SỐ TỔ HỢP

Bài \(23\). Quy tắc đếm

Bài \(24\). Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

Bài \(25\). Nhị thức Newton

Bài tập cuối chương VIII

Chương IX: TÍNH XÁC XUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CỔ ĐIỂN

Bài \(26\). Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất

Bài \(27\). Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển

Bài tập cuối chương IX

Giải Bài Tập SGK Toán 10 Giải Bài Tập SGK Toán 10

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech