Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 11 Cánh Diều

Giải Bài Tập SGK Toán Lớp 11 – Cánh diều

Chương I: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

Bài \(1\). Góc lượng giác. Giá trị lượng giác của góc lượng giác.

Bài \(2\). Các phép biến đổi lượng giác

Bài \(3\). Hàm số lượng giác và đồ thị

Bài \(4\). Phương trình lượng giác cơ bản

Bài tập cuối chương I

Chương II: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Bài \(1\). Dãy số

Bài \(2\). Cấp số cộng

Bài \(3\). Cấp số nhân

Bài tập cuối chương II

Chương III: GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC

Bài \(1\). Giới hạn của dãy số

Bài \(2\). Giới hạn của hàm số

Bài \(3\). Hàm số liên tục

Bài tập cuối chương III

Chương IV: ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG

Bài \(1\). Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Bài \(2\). Hai đường thẳng song song trong không gian

Bài \(3\). Đường thẳng và mặt phẳng song song

Bài \(4\). Hai mặt phẳng song song

Bài \(5\). Hình lăng trụ và hình hộp

Bài \(6\). Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Bài tập cuối chương IV

Chương V. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

Bài \(1\). Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm

Bài \(2\). Biến cố hợp và biến cố giao. Biến cố độc lập. Các quy tắc tính xác suất

Bài tập cuối chương V

Chương VI: HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

Bài \(1\). Phép tính lũy thừa với số mũ thực

Bài \(2\). Phép tính lôgarit

Bài \(3\). Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Bài \(4\). Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit

Bài tập cuối chương VI

Chương VII: ĐẠO HÀM

Bài \(1\). Định nghĩa đạo hàm. Ý nghĩa hình học của đạo hàm

Bài \(2\). Các quy tắc tính đạo hàm

Bài \(3\). Đạo hàm cấp hai

Bài tập cuối chương VII

Chương VIII: QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN. PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC

Bài \(1\). Hai đường thẳng vuông góc

Bài \(2\). Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bài \(3\). Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện

Bài \(4\). Hai mặt phẳng vuông góc

Bài \(5\). Khoảng cách

Bài \(6\). Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều. Thể tích của một số hình khối

Bài tập cuối chương VIII

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech