Giải bài tập toán lớp 3 NXB Cánh Diều

Giải bài tập Toán Lớp 3 Cánh Diều

Giải bài tập Toán lớp 3 Cánh Diều – Tập 1

Chương 1: Bảng nhân, bảng chia

 • Bài 1: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000
 • Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
 • Bài 3: Ôn tập về hình học và đo lường trang 8, 9, 10
 • Bài 4: Mi-li-mét
 • Bài 5: Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5
 • Bài 6: Bảng nhân 3
 • Bài 7: Bảng nhân 4
 • Bài 8: Bảng nhân 6
 • Bài 9: Gấp một số lên một số lần
 • Bài 10: Bảng nhân 7
 • Bài 11: Bảng nhân 8
 • Bài 12: Bảng nhân 9
 • Bài 13: Luyện tập trang 28, 29
 • Bài 14: Luyện tập (Tiếp theo) trang 30, 31, 32
 • Bài 15: Gam
 • Bài 16: Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5
 • Bài 17: Bảng chia 3
 • Bài 18: Bảng chia 4
 • Bài 19: Bảng chia 6
 • Bài 20: Giảm một số đi một số lần
 • Bài 21: Bảng chia 7
 • Bài 22: Bảng chia 8
 • Bài 23: Bảng chia 9
 • Bài 24: Luyện tập trang 50, 51
 • Bài 25: Luyện tập (Tiếp theo) trang 52, 53, 54
 • Bài 26: Một phần hai, một phần tư
 • Bài 27: Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu
 • Bài 28: Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín
 • Bài 29: Em ôn lại những gì đã học trang 61, 62
 • Bài 30: Bài kiểm tra số 1

Chương 2: Nhân, chia các số trong phạm vi 1000

 • Bài 31: Nhân số tròn chục với một chữ số
 • Bài 32: Nhân với số có một chữ số (không nhớ)
 • Bài 33: Luyện tập trang 67
 • Bài 34: Phép chia hết. Phép chia có dư
 • Bài 35: Chia số tròn trục, tròn trăm cho số có một chữ số
 • Bài 36: Chia cho số có một chữ số
 • Bài 37: Luyện tập trang 71, 72
 • Bài 38: Luyện tập chung trang 73, 74
 • Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
 • Bài 40: Giải bài toán có đến hai bước tính
 • Bài 41: Làm quen với biểu thức số
 • Bài 42: Tính giá trị biểu thức số
 • Bài 43: Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo) trang 84, 85
 • Bài 44: Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo) trang 86
 • Bài 45: Luyện tập chung trang 87, 88, 89
 • Bài 46: Mi-li-lít
 • Bài 47: Nhiệt độ
 • Bài 48: Góc vuông, góc không vuông
 • Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác
 • Bài 50: Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác
 • Bài 51: Hình chữ nhật
 • Bài 52: Hình vuông
 • Bài 53: Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông
 • Bài 54: Em ôn lại những gì đã học trang 108, 109, 110, 111
 • Bài 55: Bài kiểm tra số 2
 • Bài 56: Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000
 • Bài 57: Ôn tập về hình học và đo lường trang 117, 118, 119
 • Bài 58: Ôn tập chung trang 120, 121, 122

Giải Bài Tập Toán lớp 3 Cánh Diều – Tập 2

Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000

 • Bài 59: Các số trong phạm vi 10 000
 • Bài 60: Các số trong phạm vi 10 000 (Tiếp theo)
 • Bài 61: Em làm quen với chữ số la mã
 • Bài 62: Các số trong phạm vi 100 000
 • Bài 63: Các số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo)
 • Bài 64: So sánh các số trong phạm vi 100 000
 • Bài 65: Luyện tập trang 18, 19
 • Bài 66: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
 • Bài 67: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
 • Bài 68: Vẽ trang trí hình tròn
 • Bài 69: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm
 • Bài 70: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
 • Bài 71: Luyện tập chung trang 31, 32, 33
 • Bài 72: Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương
 • Bài 73: Thực hành xem đồng hồ
 • Bài 74: Thực hành xem đồng hồ (Tiếp theo)
 • Bài 75: Tháng năm
 • Bài 76: Em ôn lại những gì đã học trang 44, 45, 46
 • Bài 77: Bài kiểm tra số 3 trang 47, 48

Chương 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000

 • Bài 78: Phép cộng trong phạm vi 100 000
 • Bài 79: Phép trừ trong phạm vi 100 000
 • Bài 80: Tiền Việt Nam
 • Bài 81: Nhân với số bố có một chữ số (không nhớ)
 • Bài 82: Nhân với số có một chữ số (có nhớ)
 • Bài 83: Luyện tập trang 58, 59
 • Bài 84: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000
 • Bài 85: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo) trang 63, 64, 65
 • Bài 86: Luyện tập trang 66, 67, 68, 69
 • Bài 87: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo) trang 70, 71, 72
 • Bài 88: Luyện tập trang 73, 74, 75
 • Bài 89: Luyện tập chung trang 76, 77
 • Bài 90: Tìm thành phần chưa biết của phép tính
 • Bài 91: Tìm thành phần chưa biết của phép tính (Tiếp theo)
 • Bài 92: Luyện tập chung trang 82, 83, 84, 85
 • Bài 93: Diện tích một hình
 • Bài 94: Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
 • Bài 95: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông
 • Bài 96: Luyện tập chung trang 92, 93, 94
 • Bài 97: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê
 • Bài 98: Bảng số liệu thống kê
 • Bài 99: Khả năng xảy ra của một sự kiện
 • Bài 100: Em ôn lại những gì đã học trang 102, 103, 104
 • Bài 101: Bài kiểm tra số 4 trang 105, 106, 107
 • Bài 102: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000
 • Bài 103: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo)
 • Bài 104: Ôn tập về hình học và đo lường
 • Bài 105: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
 • Bài 106: Ôn tập chung trang 120, 121, 122

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:

Website: https://bumbii.com/

Diễn đàn hỏi đáp: https://hoidap.bumbii.com

Facebook: https://www.facebook.com/bumbiitech

Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech