Bài 10: Luyện tập chung

Bài 10: Luyện tập chung trang 38 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối…

Continue Reading

Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị

Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị trang 36 SGK Toán Lớp…

Continue Reading

Bài 8: Bảng cộng (qua 10)

Bài 8: Bảng cộng (qua 10) trang 33 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết…

Continue Reading

Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20

Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 trang 26 SGK Toán Lớp 2…

Continue Reading

Bài 6: Luyện tập chung

Bài 6: Luyện tập chung trang 23 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối…

Continue Reading

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 trang 19…

Continue Reading

Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu

Bài 4: Hơn, kém nhau bao nhiêu trang 16 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB…

Continue Reading

Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ

Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ trang 13 SGK Toán Lớp 2…

Continue Reading

Bài 2: Tia số Số liền trước, số liền sau

Bài 2: Tia số Số liền trước, số liền sau trang 10 SGK Toán Lớp 2…

Continue Reading

Bài 1: Ôn tập các số đến 100

Bài 1: Ôn tập các số đến 100 trang 6 SGK Toán Lớp 2 tập 1…

Continue Reading