Bài 4. Thực hành với các thiết bị số

Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức – Thế giới thiết bị số.…

Continue Reading

Bài 3. Khái quát về hệ điều hành

Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức – Thế giới thiết bị số.…

Continue Reading

Bài 2. Khám thế thế giới qua thiết bị số thông minh

Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức – Thế giới thiết bị số.…

Continue Reading

Bài 1. Bên trong máy tính

Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức – Thế giới thiết bị số.…

Continue Reading

Bài 15. Cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết và ứng dụng

Chủ đề Fcs : Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading

Bài 14. Thực hành về thư viện các hàm tự định nghĩa

Chủ đề Fcs : Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading

Bài 13. Thực hành thiết kế và lập trình theo mô đun (tiếp theo)

Chủ đề Fcs : Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading

Bài 12. Thực hành thiết kế và lập trình theo mô đun (tiếp theo)

Chủ đề Fcs : Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading

Bài 11. Thực hành thiết kế và lập trình theo mô đun

Chủ đề Fcs : Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading

Bài 10. Thiết kế chương trình từ trên xuống và phương pháp mô đun hoá

Chủ đề Fcs : Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Continue Reading