Bài 32: Luyện tập chung

Bài 32: Luyện tập chung trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 1

Đề Bài 1: Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi.
Việt có một chồng các hình gồm hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật và hình bình hành như sau:

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Việt muốn lấy từng hình mà không làm xê dịch các hình còn lại. Hỏi Việt cần lấy các hình đó theo thứ tự như thế nào?
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Hướng dẫn giải:
Việt muốn lấy từng hình mà không làm xê dịch các hình còn lại. Việt cần lấy hình bên trên trước, bên dưới sau. Việt lấy theo thứ tự như sau:

Hình tam giác, hình tròn, hình bình hành, hình vuông, hình chữ nhật.

Đề Bài 2: Cho 5 đoạn thẳng trong hình dưới đây. Hãy tìm và tô màu đỏ cho hai đoạn thẳng vuông góc với nhau, màu xanh cho hai đoạn thẳng song song với nhau trong hình đó.

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em dùng thước để kiểm tra và tô màu theo yêu cầu đề bài như sau:

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 3: a) Vẽ hình tròn tâm O, đường kính AB.
b) Vẽ bán kính OC. Vẽ đường thẳng MN qua C và song song với đoạn thẳng AB.

Hướng dẫn giải:

a) Em dùng com-pa vẽ hình tròn tâm O, đường kính AB như sau:

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Vẽ bán kính OC. Vẽ đường thẳng MN qua C và song song với đoạn thẳng AB như sau:

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Mai có một số hình thoi có dạng:

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Mai muốn xếp các hình thoi đó vào hình bên mà các hình thoi không được xếp chồng lên nhau.

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Mai đã tìm cách xếp được nhiều hình thoi nhất có thể. Hỏi Mai có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hình thoi.
A. 8 hình
B. 9 hình
C. 10 hình
D. 11 hình

Hướng dẫn giải:
Mai có thể xếp được nhiều nhất là 9 hình thoi như bên dưới.

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Em khoanh vào B.

Tiết 2

Đề Bài 1: Quan sát hình bên và trả lời câu hỏi.

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Theo dự đoán của em thì hai đoạn thẳng song song trong hình bên có cùng độ dài hay không?
………………………………………………………

b) Kiểm tra lại bằng cách sử dụng thước kẻ. Theo kết quả kiểm tra thì hai đoạn thẳng đó có cùng độ dài hay không?
………………………………………………………

Hướng dẫn giải:
Em quan sát hình để dự đoán, sau đó dùng thước kiểm tra lại.
Em điền vào chỗ chấm như sau:
a) Theo dự đoán của em thì hai đoạn thẳng song song trong hình bên có cùng độ dài.
b) Theo kết quả kiểm tra thì hai đoạn thẳng đó có cùng độ dài.

Đề Bài 2: Đ, S?

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 1110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Trong hình trên có:
a) Đoạn thẳng AD song song với đoạn thẳng BC. \(\fbox{ ? }\)
b) Đoạn thẳng HC song song với đoạn thẳng AD. \(\fbox{ ? }\)
c) Đoạn thẳng HC vuông góc với đoạn thẳng DC. \(\fbox{ ? }\)
d) Đoạn thẳng AH song song với đoạn thẳng BC.
\(\fbox{ ? }\)

Hướng dẫn giải:
Quan sát hình trên em điền đúng sai như sau:
a) Đoạn thẳng AD song song với đoạn thẳng BC. \(\fbox{ Đ }\)
b) Đoạn thẳng HC song song với đoạn thẳng AD. \(\fbox{ S }\)
c) Đoạn thẳng HC vuông góc với đoạn thẳng DC. \(\fbox{ Đ }\)
d) Đoạn thẳng AH song song với đoạn thẳng BC. \(\fbox{ S }\)

Đề Bài 3: a) Vẽ đoạn thẳng MN song song với đoạn thẳng AC, điểm N nằm trên đoạn thẳng BC.

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 1110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Nếu cắt hình vuông ABCD ở hình bên thành các phần theo đoạn thẳng AC, OM và MN thì với các phần đó, ta không thể ghép được hình nào trong các hình dưới đây?

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 1110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
a) Vẽ đoạn thẳng MN song song với đoạn thẳng AC, điểm N nằm trên đoạn thẳng BC như sau:

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 1110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Em khoanh vào B.

Vì khi cắt hình vuông ABCD ở hình bên thành các phần theo đoạn thẳng AC, OM và MN như bên dưới thì với các phần đó, ta có thể ghép được hình A, C, D như bên dưới.
Nhưng không thể xếp thành hình B.

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 1110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 4: Lấy các que tính xếp thành hình dưới đây. Di chuyển 2 que tính để được 3 hình thoi. Hãy vẽ hình mô tả cách xếp các que tính sau khi di chuyển.

Bumbii Bài 32: Luyện tập chung trang 1110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em di chuyển 2 que tính để được 3 hình thoi đó là:
Hình thoi (1,2); Hình thoi (2,3); Hình thoi (3,4) như bên dưới:

Bumbii  trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 3

Đề Bài 1: Rô-bốt muốn vẽ các hình:  vào các ô trong bảng sao cho mỗi hình chỉ xuất hiện đúng một lần trên mỗi hàng và trên mỗi cột. Rô-bốt đã vẽ hình tại một số ô như hình bên. Hãy giúp Rô-bốt vẽ hình trong các ô còn lại nhé!

Bumbii  trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Rô-bốt vẽ hình còn thiếu trong các ô còn lại như sau:

Bumbii  trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 2: Điền vuông góc hoặc không vuông góc vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bumbii  trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hai đường thẳng màu xanh trong hình ……………………….. với nhau.

Hướng dẫn giải:
Em dùng ê ke kiểm tra và điền vào chỗ chấm như sau:
Hai đường thẳng màu xanh trong hình vuông góc với nhau.

Đề Bài 3: Vẽ đoạn thẳng PQ và đoạn thẳng RS song song với đoạn thẳng MN (Q và S nằm trên đoạn thẳng CD) để hoàn thành hình vẽ cái thang dưới đây.

Bumbii  trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em vẽ PQ, RS để hoàn thành cái thang như sau:

Bumbii  trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề Bài 4: Vẽ một đường thẳng chia hình tứ giác ABCD thành hai hình trong đó có 1 hình bình hành.

Bumbii  trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Vẽ một đường thẳng chia hình tứ giác ABCD thành hai hình trong đó có 1 hình bình hành như sau:

Bumbii  trang 110 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Xem bài giải trước: Bài 31: Hình bình hành, hình thoi
Xem bài giải tiếp theo: Bài 33: Ôn tập các số đến lớp triệu
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x