Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 1

Đề bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu).

Bumbii Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Dựa vào kiến thức về các góc đã học:
– Góc nhọn bé hơn góc vuông
– Góc tù lớn hơn góc vuông
– Góc bẹt bằng hai góc vuông

Em điền như sau:

Bumbii Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Nam vẽ hai mũi tàu như hình sau. Em hãy ghi chữ A vào con tàu có mũi là một góc tù và chữ B vào con tàu có mũi là góc nhọn.

Bumbii Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Quan sát mũi tàu, em điền A vào góc tù, B vào góc nhọn như sau:

Bumbii Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Rô-bốt cắt chiếc bánh hình tròn thành 3 miếng như hình vẽ dưới đây. Bạn Linh lấy một miếng. Biết rằng:

Bumbii Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

– Linh không lấy miếng bánh lớn nhất.
– Miếng bánh mà Linh lấy có góc ở đỉnh H không phải là góc nhọn.
Em hãy tô màu cho miếng bánh mà Linh đã lấy.

Hướng dẫn giải:
Miếng bánh lớn nhất có góc ở đỉnh H là miếng có góc đỉnh H, cạnh HY, HP là góc bẹt.
Em tô màu miếng bánh Linh đã lấy như bên dưới:

Bumbii Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 4: Viết tên hình tứ giác thích hợp vào chỗ chấm.

Bumbii Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hình tứ giác …… có 2 góc nhọn và 2 góc tù.
Hình tứ giác …… có 2 góc vuông.

Hướng dẫn giải:
Quan sát sát hình vẽ, em viết tên các hình vào chỗ chấm như sau:
Hình tứ giác THNA có 2 góc nhọn và 2 góc tù.
Hình tứ giác SGLD có 2 góc vuông.

Đề bài 5: a) Vẽ thêm đoạn XZ để tạo với đoạn thẳng XY một góc nhọn.
b) Vẽ thêm đoạn OA để tạo với đoạn thẳng OB một góc tù.
c) Vẽ thêm đoạn IH để tạo với đoạn thẳng IK một góc bẹt.

Bumbii Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Dựa vào kiến thức đã học về góc, em vẽ như sau:

Bumbii Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Với góc nhọn và góc tù, em cũng có thể vẽ theo cách sau:

Bumbii Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Tiết 2

Đề bài 1: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bumbii Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Trong các góc trên:
– Các góc nhọn là: ……………………………………………
– Các góc tù là: …………………………………………………
– Góc bẹt là: ……………………………………………………..
– Góc vuông là: ………………………………………………..

Hướng dẫn giải:
Trong các góc trên:
– Các góc nhọn là: góc đỉnh T, cạnh TQ, TB; góc đỉnh S, cạnh SP, SL.
– Các góc tù là: góc đỉnh O, cạnh OI, OG; góc đỉnh E, cạnh EK, ED.
– Góc bẹt là: góc đỉnh M, cạnh MH, MC.
– Góc vuông là: góc đỉnh A, cạnh AN, AV.

Đề bài 2: a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Hình bên có ….. góc nhọn, ….. góc vuông, ….. góc tù. 
b) Em hãy hoàn thành bảng ghi lại số góc mỗi loại tìm được ở câu a bằng các gạch, mỗi gạch là một góc.

Bumbii Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
Góc nhọnGóc vuôngGóc tù
Số góc

Hướng dẫn giải:
a) Quan sát hình em thấy:
Góc nhọn là: Góc đỉnh G cạnh GE, GM.
Góc vuông là: Góc đỉnh G cạnh GA, GE.
Góc từ là: Góc đỉnh G cạnh GA, GM; Góc đỉnh G cạnh GA, GN; Góc đỉnh G cạnh GE, GN; Góc đỉnh G cạnh GM, GN;
Vậy: Hình bên có 1 góc nhọn, 1 góc vuông, góc tù.         

b) Em ghi vào bảng như sau:

Góc nhọnGóc vuôngGóc tù
Số góc||| | | |

Đề bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu).
Quan sát các mặt đồng hồ sau và cho biết trong các đồng hồ đó, khi nào kim giờ và kim phút tạo thành góc nhọn, góc vuông, góc tù và góc bẹt.

Bumbii Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Mẫu: Lúc 3 giờ, kim giờ và kim phút tạo thành góc vuông.
Lúc ……………… kim giờ và kim phút tạo thành góc nhọn.
Lúc ……………… kim giờ và kim phút tạo thành góc tù.
Lúc ……………… kim giờ và kim phút tạo thành góc bẹt.

Hướng dẫn giải:
Lúc 1 giờ, kim giờ và kim phút tạo thành góc nhọn.
Lúc 8 giờ, kim giờ và kim phút tạo thành góc tù.
Lúc 6 giờ, kim giờ và kim phút tạo thành góc bẹt.

Đề bài 4: Miệng của chiếc hộp đựng dế than, dế lửa và dế út tiêu có dạng là các hình tử giác như hình sau.

Bumbii Bài 8: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Hình tứ giác có nhiều góc nhọn nhất là ……………………….

b) Biết miệng chiếc hộp đựng dế út tiêu có cả góc vuông, góc tù và góc nhọn. Em hãy khoanh vào hình là miệng chiếc hộp ấy.

Hướng dẫn giải:
Quan sát các hình vẽ để trả lời câu hỏi:
a) Hình tứ giác có nhiều góc nhọn nhất là ABCD
b) Miệng chiếc hộp có cả góc vuông, góc tù và góc nhọn là hình KLMN. Em khoanh như sau:

Bumbii trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Ở một ngã tư, bốn anh em chia tay nhau, mỗi người đi theo một con đường dẫn đến các vương quốc Hoa Đỏ, Rồng, Suối Ếch và Bếp Sắt. Anh cả đi đến vương quốc Rồng. Em út đi theo con đường không tạo với con đường của anh cả một góc bẹt hay góc nhọn.

Vậy em út đi đến vương quốc nào?
A. Suối Ếch
B. Bếp Sắt
C. Hoa Đỏ

Bumbii trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Anh cả đi đến vương quốc Rồng.
– Đường đến Bếp Sắt tạo với con đường của anh cả là một góc bẹt.
– Đường đến Hoa Đỏ tạo với con đường của anh cả là một góc nhọn.

Vậy em út đi đến vương quốc Suối Ếch.

Chọn A

Tiết 3

Đề bài 1: Hãy tìm 1 góc tù, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt trong hình bên rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.
Góc đỉnh … ; cạnh …, … là góc tù.
Góc đỉnh … ; cạnh …, … là góc nhọn.
Góc đỉnh … ; cạnh …, … là góc bẹt.

Bumbii trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Quan sát hình em điền như sau:
Góc đỉnh A; cạnh AE, AM là góc tù. Hoặc góc đỉnh M; cạnh MB, MC là góc tù.

Góc đỉnh M; cạnh MO; MB là góc nhọn.

Góc đỉnh O; cạnh ODOM là góc bẹt.

Đề bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Bumbii trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hình trên có … góc nhọn, … góc vuông, … góc tù.

Hướng dẫn giải:
Hình bên có 7 góc nhọn, 5 góc vuông, 16 góc tù.

Đề bài 3: a) Vẽ thêm đoạn thẳng OP để đoạn thẳng OP tạo với đoạn thẳng OA một góc tù, đồng thời tạo với đoạn thẳng OB một góc nhọn.

b) Vẽ thêm đoạn thẳng OQ để đoạn thẳng OQ tạo với mỗi đoạn thẳng OA và OB một góc nhọn.

Bumbii trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:

a) Em vẽ thêm OP như sau:

Bumbii trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Em có 2 cách vẽ:
Cách 1:

Bumbii trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Cách 2:

Bumbii trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Quan sát các bước hướng dẫn gấp một tờ giấy hình vuông như hình dưới đây.

Bumbii trang 26 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Sau bước thứ năm, hình thu được có …… góc vuông và …… góc tù ở các đỉnh.

Hướng dẫn giải:
Dùng ê ke để kiểm tra số góc vuông và đếm số góc tù có ở hình bước 5.
Sau bước thứ năm, hình thu được có 7 góc vuông và 4 góc tù ở các đỉnh.

Đề bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
 Hai bạn đứng dựa lưng vào nhau rồi mỗi bạn đi thẳng về phía trước. Đường đi của mỗi bạn tạo ra một đoạn thẳng. Góc tạo bởi hai đoạn thẳng đó là góc gì?
A. Góc nhọn
B. Góc vuông  
C. Góc tù
D. Góc bẹt

Hướng dẫn giải:
Khi hai bạn đứng dựa lưng vào nhau rồi mỗi bạn đi thẳng về phía trước khi đó đường đi của hai bạn đi về hai phía ngược chiều nhau. Góc tạo bởi hai đoạn thẳng đó là góc bẹt.

Chọn D.

Xem bài giải trước: Bài 7: Đo góc, đơn vị đo góc
Xem bài giải tiếp theo: Bài 9: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x