Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 1: Quan sát các số sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

a) Dùng các từ số liền trước, số liền sau để nói về các số còn thiếu.
Mẫu: Trong ô màu vàng là số liền sau của số 18, đó là số 19.

b) Số?

Bumbii Em làm được những gì? trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

c) Mèo con có bao nhiêu bút chì màu?
Biết rằng:
– Mèo con có nhiều hơn 18 cái nhưng ít hơn 21 cái.
– Số bút chì màu của mèo con không phải số liền trước của 21.

Bumbii Em làm được những gì? trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

a) Đếm thêm 1 đơn vị để tìm các số còn thiếu, sau đó dùng các từ số liền trước, số liền sau để nói về các số còn thiếu theo mẫu đã cho.

Bumbii Em làm được những gì? trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Trong ô màu vàng là số liền sau của số 18, đó là số 19.
Trong ô màu xanh lá cây là số liền trước của số 21, đó là số 20.
Trong ô màu xanh da trời là số liền sau của số 21, đó là số 22.
Hoặc: Trong ô màu xanh da trời là số liền trước của số 23, đó là số 22.

b) Trên tia số, mỗi số (khác 0) lớn hơn các số bên trái và bé hơn các số bên phải nó.
Ta có: 18 < 19 < 20 < 21.
Vậy số điền vào ? là số 19 hoặc số 20.

Bumbii Em làm được những gì? trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

c) Vì mèo con có nhiều hơn 18 cái nhưng ít hơn 21 cái nên mèo con có 19 cái hoặc 20 cái.
Số bút chì màu của mèo con không phải số liền trước của 21 nên số bút chì màu của mèo con không phải là 20 cái.
Vậy mèo con có 19 cái bút chì màu.

Đề bài 2: Tính nhẩm.

30 + 607 + 105 + 12
90 – 6017 – 717 – 12
90 – 3017 – 1017 – 5

Hướng dẫn giải
Tính nhẩm giá trị của phép tính cộng bằng cách cộng chục:
3 chục + 6 chục = 9 chục
hay 30 + 60 = 90
Sau đó dựa vào kết quả của phép tính cộng, em tính nhẩm giá trị của các phép tính trừ.

30 + 60 = 907 + 10 = 175 + 12 = 17
90 – 60 = 3017 – 7 = 1017 – 12 = 5
90 – 30 = 6017 – 10 = 717 – 5 = 12

Đề bài 3: Đặt tính rồi tính.

51 + 184 + 62
78 – 3895 – 70

Hướng dẫn giải
Em đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. Cộng hoặc trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Bumbii Em làm được những gì? trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 4: Tính nhẩm.

7 + 7
2 + 9
8 + 4
12 – 8
15 – 8
18 – 9
7 + 6
13 – 7
13 – 6

Hướng dẫn giải
Tính nhẩm theo các cách đã học: phép tính 6, 7, 8, 9 công với một số; phép tính 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.
Em đoực kết quả như sau:

7 + 7 = 14
2 + 9 = 11
8 + 4 = 12
12 – 8 = 4
15 – 8 = 7
18 – 9 = 9
7 + 6 = 13
13 – 7 = 6
13 – 6 = 7

Đề bài 5: Mỗi con vật che số nào?Bài 5 trang 78 Toán lớp 2 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải

Quan sát ví dụ mẫu ta thấy mỗi số bên ngoài bằng tổng của hai số liền kề ở bên trong:
9 + 8 = 17
8 + 5 = 13
9 + 5 = 14
Số còn thiếu bằng số bên ngoài trừ đi số hạng đã biết bên trong:
17 – 8 = 9
17 – 9 = 8
Hình bên trái:
• 8 + 9 = 17. Do đó chú nhím che số 17.
• 15 – 8 = 7. Do đó chú sóc che số 7.
• Thay chú sóc bằng số 7.
Ta có: 7 + 9 = 16. Do đó chú thỏ che số 16.

Hình bên phải:
• 18 – 8 = 10. Do đó gấu trúc che số 10.
• Thay gấu trúc bằng số 10.
Ta có:  14 – 10 = 4. Do đó chú voi che số 4.
• Thay chúc voi bằng số 4.
Ta có:  4 + 8 = 12. Do đó chú hươu che số 12.

Vậy ta có kết quả như sau: 

Bumbii Em làm được những gì? trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 6: Số?

Bumbii Em làm được những gì? trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
a) Áp dụng điều kiện đề bài “ba số theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 14”
Ta có: 3 + 3 + ? = 14, hay 6 + ? = 14, do đó ? = 8.

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở hàng trên cùng:
Ta có: 3 + 6 + ? = 14, hay 9 + ? = 14, do đó ? = 5.

Khi đó ta có:

Bumbii Em làm được những gì? trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở cột (3):
Ta có: 5 + 7 + ? = 14, hay 12 + ? = 14, do đó ? = 2.

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở cột (2):
Thay ? ở cột (3) bằng số 2.
Ta có: 8 + ? + 2 = 14, hay 10 + ? = 14, do đó ? = 4.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Áp dụng điều kiện đề bài “ba số theo hàng ngang hay cột dọc đều có tổng là 13”.
Ta đánh số các cột như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở cột (1):
Ta có: 5 + ? + 2 = 13, hay 7 + ? = 13, do đó ? = 6.

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở trên cùng cột (2):
Ta có: 5 + ? + 3 = 13, hay 8 + ? = 13, do đó ? = 5.

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở cột (3):
Ta có: 3 + 8 + ? = 13, hay 11 + ? = 13, do đó ? = 2.

Khi đó ta có:

Bumbii  trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

– Tìm số cần điền vào dấu ? ở cột (2):
Ta có: 2 + ? + 2 = 14, hay 4 + ? = 13, do đó ? = 9.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bumbii  trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 7: a)  Xếp hình chú bé cưỡi ngựa.

Bumbii  trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Xếp hình con vật.

Bumbii  trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
a) Các em quan sát kĩ hình vẽ và dùng các miếng ghép hình tam giác, hình bình hành, hình vuông để xếp thành hình chú bé cưỡi ngựa.

b) Các em quan sát kĩ hình vẽ và dùng 12 que tính để xếp thành hình con vật.

Đề bài 8: Đúng hay sai?

Bumbii  trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

a) Đường đi của các bạn đều là đường gấp khúc.
b) Đường đi của Sên Tím dài 11 cm.
c) Đường đi của Sên Xanh Lá dài 3 dm.
d) Đường đi của Sên Xanh Dương dài 1 dm.

Hướng dẫn giải
a) Đường đi của các bạn đều là đường gấp khúc. (S)
Vì trong các đường đi thì đường đi của Sên Xanh Dương là đường thẳng.

b) Đường đi của Sên Tím dài 11 cm. (Đ)
Vì 3 + 5 + 3 = 11.

c) Đường đi của Sên Xanh Lá dài 3 dm. (S)
Vì 1 dm + 2 cm = 1 dm 2 cm.

d) Đường đi của Sên Xanh Dương dài 1 dm. (Đ)
Vì 10 cm = 1 dm.

Đề bài 9: Hôm qua Mai gấp được 9 ngôi sao. Hôm nay Mai gấp thêm 8 ngôi sao nữa. Hỏi cả hai ngày Mai gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Bumbii  trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Đọc kĩ đề bài để tìm số ngôi sao hôm qua Mai gấp được và số ngôi sao hôm nay Mai gấp thêm được, từ đó hoàn thành tóm tắt.

Tóm tắt
Hôm qua:    9 ngôi sao
Hôm nay gấp thêm: 8 ngôi sao
Cả hai ngày:            … ngôi sao?

Để tìm số ngôi sao Mai gấp được trong cả hai ngày ta lấy số ngôi sao hôm qua Mai gấp được cộng với số ngôi sao hôm nay Mai gấp thêm được

Bài giải
Cả hai ngày Mai gấp được số ngôi sao là:
9 + 8 = 17 (ngôi sao)
Đáp số: 17 ngôi sao.

Vui học
Mỗi bạn cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bumbii  trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Để tìm chiều cao của bạn Cà Chua ta lấy chiều cao của bạn Cà Tím trừ đi 9 cm.
15 – 9 = 6 (cm)

Để tìm chiều cao của bạn Ngô ta lấy chiều cao của bạn Cà Tím cộng thêm 3 cm.
15 + 3 = 18 (cm)

Khám phá
Tại sao quạ uống được nước?

Bumbii trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Quạ uống được nước vì quạ đã thả các viên sỏi vào bình nước, khi đó mực nước trong bình dâng lên và quạ đã uống được.

Thử thách
Có một cây măng tre, hôm sau cây mọc cao hơn hôm trước 3 dm (hình vẽ). Vào thứ Bảy, cây cao bao nhiêu đề-xi mét?

Bumbii  trang 77 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Lần lượt tìm chiều cao của cây măng tre vào thứ Ba, thứ Tư, … từ đó tìm được chiều cao của cây măng tre vào thứ Bảy.

Vào thứ Ba, cây măng tre cao số đề-xi-mét là:
2 + 3 = 5 (dm)

Vào thứ Tư, cây măng tre cao số đề-xi-mét là:
5 + 3 = 8 (dm)

Vào thứ Năm, cây măng tre cao số đề-xi-mét là:
8 + 3 = 11 (dm)

Vào thứ Sáu, cây măng tre cao số đề-xi-mét là:
11 + 3 = 14 (dm)

Vào thứ Bảy, cây măng tre cao số đề-xi-mét là:
14 + 3 = 17 (dm)

Đáp số: 17 dm.

Đất nước em
Em có thấy hình ảnh các đường cong trong bức ảnh bên?
Tìm vị trí tỉnh Yên Bái trên bản đồ.

Hướng dẫn giải
Hình ảnh ruộng bậc thang cho ta thấy hình ảnh các đường cong.
Quan sát bản đồ rồi tìm vị trí tỉnh Yên Bái: tỉnh Yên Bái nằm ở phía Bắc của bản đồ.

Xem bài giải trước: Lít
Xem bài giải tiếp theo: Phép cộng có tổng là số tròn chục
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x