KIỂM TRA

Kiểm tra trang 137 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng…

Đọc bài

THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Thực hành và trải nghiệm trang 135 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Đọc bài

ÔN TẬP HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Ôn tập hình học và đo lường trang 132 Vở bài tập toán lớp 2 tập…

Đọc bài

ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 123 Vở bài tập toán lớp 2 tập…

Đọc bài

ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100

Ôn tập học kỳ 1 bài Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 119…

Đọc bài

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

Em làm được những gì? trang 117 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB…

Đọc bài

NGÀY, THÁNG

Ngày, tháng trang 115 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng…

Đọc bài

NGÀY, GIỜ

Ngày, giờ trang 111 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng…

Đọc bài

CÓ THỂ, CHẮC CHẮN, KHÔNG THỂ

Có thể, chắc chắn, không thể trang 110 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1…

Đọc bài

BIỂU ĐỒ TRANH

Biểu đồ tranh trang 105 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời…

Đọc bài