Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm

Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 3: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

Bài 3: Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 2: Các phép tính với số thập phân

Bài 2: Các phép tính với số thập phân

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 1. Số thập phân

Bài 1. Số thập phân

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài tập cuối chương 5

Bài tập cuối chương 5

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 7. Hỗn số 

Bài 7. Hỗn số

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 6. Giá trị phân số của một số

Bài 6. Giá trị phân số của một số

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 5. Phép nhân và phép chia phân số

Bài 5. Phép nhân và phép chia phân số

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số

Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 3. So sánh phân số

Bài 3. So sánh phân số

Đọc bài