Bài 5. Phép nhân và phép chia phân số

Bài 5. Phép nhân và phép chia phân số trang 25 Vở bài tập toán lớp 6 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo

\(1.\) Hoàn thành bảng nhân và bảng chia sau đây:

\[ \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \quad\times\quad & \quad\displaystyle \frac{-3}{4}\quad & \quad-2\quad\\ & & \\ \hline & & \\ \displaystyle \frac{7}{8} & \displaystyle \frac{-21}{32} & \\ & & \\ \hline & & \\ \displaystyle \frac{2}{-5} & & \displaystyle \\ & & \\ \hline \end{array} \]
\[ \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \div & \displaystyle \frac{-3}{4} & \quad -2 \quad\\ & & \\ \hline & & \\ \quad \displaystyle \frac{7}{8} \quad & \quad \displaystyle \frac{-7}{6} \quad & \\ & & \\ \hline & & \\ \quad \displaystyle \frac{2}{-5} \quad & & \displaystyle \\ & & \\ \hline \end{array} \]

Giải

Bảng nhân:

\(\displaystyle \frac{-3}{4}.\displaystyle \frac{2}{-5}=\displaystyle \frac{-3.2}{4.(-5)}=\displaystyle \frac{-6}{-20}=\displaystyle \frac{6}{20}=\displaystyle \frac{3}{10}.\)

\(-2.\displaystyle \frac{7}{8}=\displaystyle \frac{-2.7}{8}=\displaystyle \frac{-14}{8}=\displaystyle \frac{-7}{4}.\)

\(-2.\displaystyle \frac{2}{-5}=\displaystyle \frac{-2.2}{-5}=\displaystyle \frac{-4}{-5}=\displaystyle \frac{4}{5}.\)

\[ \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \quad \times\quad & \quad\displaystyle \frac{-3}{4}\quad & \quad-2\quad\\ & & \\ \hline & & \\ \displaystyle \frac{7}{8} & \displaystyle \frac{-21}{32} & \displaystyle \frac{-7}{4} \\ & & \\ \hline & & \\ \displaystyle \frac{2}{-5} & \displaystyle \frac{3}{10} & \displaystyle \frac{4}{5} \\ & & \\ \hline \end{array} \]

Bảng chia:

\(\displaystyle \frac{2}{-5}\div\displaystyle \frac{-3}{4}=\displaystyle \frac{2}{-5}.\displaystyle \frac{4}{-3}=\displaystyle \frac{2.4}{-5.(-3)}=\displaystyle \frac{8}{15}.\)

\(\displaystyle \frac{7}{8}\div(-2)=\displaystyle \frac{7}{8}.\displaystyle \frac{1}{-2}=\displaystyle \frac{7.1}{8.(-2)}=\displaystyle \frac{7}{-16}=\displaystyle \frac{-7}{16}.\)

\(\displaystyle \frac{2}{-5}\div(-2)=\displaystyle \frac{2}{-5}.\displaystyle \frac{1}{-2}=\displaystyle \frac{2.1}{-5.(-2)}=\displaystyle \frac{2}{10}=\displaystyle \frac{1}{5}.\)

\[ \begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \quad\div\quad & \quad\displaystyle \frac{-3}{4}\quad & \quad-2\quad\\ & & \\ \hline & & \\ \displaystyle \frac{7}{8} & \displaystyle \frac{-7}{6} & \displaystyle \frac{-7}{16} \\ & & \\ \hline & & \\ \displaystyle \frac{2}{-5} & \displaystyle \frac{8}{15} & \displaystyle \frac{1}{5} \\ & & \\ \hline \end{array} \]

\(\)

\(2.\) Tính giá trị của biểu thức:

a) \(\displaystyle \frac{{10}}{{ – 13}}:\displaystyle \frac{{ – 4}}{{13}}.\displaystyle \frac{{11}}{{ – 10}};\)

b) \(\displaystyle \frac{{ – 3}}{{17}}.\left( {\displaystyle \frac{{12}}{{ – 11}}.\displaystyle \frac{{ – 34}}{{21}}} \right);\)

c) \(\displaystyle \frac{{105}}{{146}}.\displaystyle \frac{6}{{ – 5}} + \displaystyle \frac{{105}}{{146}}.\displaystyle \frac{{ – 5}}{8};\)

d) \(\displaystyle \frac{{ – 5}}{8}.\displaystyle \frac{{25}}{{111}} + \displaystyle \frac{{25}}{{111}}.\displaystyle \frac{3}{{ – 10}}.\)

Giải

a)

\(\displaystyle \frac{{10}}{{-13}}\div \displaystyle \frac{{-4}}{{13}}.\displaystyle \frac{{11}}{{-10}} = \left( {\displaystyle \frac{{10}}{{-13}}\div \displaystyle \frac{{-4}}{{13}}} \right).\displaystyle \frac{{11}}{{-10}}\)

\(= \left( {\displaystyle \frac{{10}}{{-13}}.\displaystyle \frac{{13}}{{-4}}} \right).\displaystyle \frac{{11}}{{-10}}=\displaystyle \frac{{10}}{{4}}.\displaystyle \frac{{11}}{{-10}}\)

\(= \displaystyle \frac{5}{2}.\displaystyle \frac{{11}}{{-10}} = \displaystyle \frac{{5.11}}{{2.\left( {-10} \right)}}\)

\(= \displaystyle \frac{{55}}{{-20}} = \displaystyle \frac{{-11}}{4}.\)

b)

\(\displaystyle \frac{{-3}}{{17}}.\left( {\displaystyle \frac{{12}}{{-11}}.\displaystyle \frac{{-34}}{{21}}} \right) = \displaystyle \frac{{12}}{{-11}}.\left( {\displaystyle \frac{{-3}}{{17}}.\displaystyle \frac{{-34}}{{21}}} \right)\)

\(= \displaystyle \frac{{12}}{{-11}}.\displaystyle \frac{{(-3)\left( {-34} \right)}}{{17.21}} = \displaystyle \frac{{12}}{{-11}}.\displaystyle \frac{{3.17.2}}{{17.3.7}}\)

\(= \displaystyle \frac{{12}}{{-11}}.\displaystyle \frac{2}{7} = \displaystyle \frac{{24}}{{-77}} = \displaystyle \frac{{-24}}{{77}}.\)

c)

\(\displaystyle \frac{{105}}{{146}}.\displaystyle \frac{6}{{-5}} + \displaystyle \frac{{105}}{{146}}.\displaystyle \frac{{-5}}{8} = \displaystyle \frac{{105}}{{146}}.\left( {\displaystyle \frac{6}{{-5}} + \displaystyle \frac{{-5}}{8}} \right)\)

\(= \displaystyle \frac{{105}}{{146}}.\left( {\displaystyle \frac{{-48}}{{40}} + \displaystyle \frac{{-25}}{{40}}} \right) = \displaystyle \frac{{105}}{{146}}.\displaystyle \frac{{-73}}{{40}}\)

\(= \displaystyle \frac{{105.(-73)}}{{146.40}} = \displaystyle \frac{{5.21.(-73)}}{{73.2.40}}\)

\(= \displaystyle \frac{{-5.21}}{{80}} = \displaystyle \frac{{-21}}{{16}};\)

d)

\(\displaystyle \frac{{-5}}{8}.\displaystyle \frac{{25}}{{111}} + \displaystyle \frac{{25}}{{111}}.\displaystyle \frac{3}{{-10}} = \displaystyle \frac{{25}}{{111}}.\left( {\displaystyle \frac{{-5}}{8} + \displaystyle \frac{3}{{-10}}} \right)\)

\(= \displaystyle \frac{{25}}{{111}}.\left( {\displaystyle \frac{{-25}}{{40}} + \displaystyle \frac{{-12}}{{40}}} \right) = \displaystyle \frac{{25}}{{111}}.\displaystyle \frac{{-37}}{{40}}\)

\(= \displaystyle \frac{{25.(-37)}}{{111.40}} = \displaystyle \frac{{25.(-37)}}{{37.3.40}}\)

\(= \displaystyle \frac{{-25}}{{120}}=\displaystyle \frac{{-5}}{{24}}.\)

\(\)

\(3.\) Tìm \( x,\) biết:

a) \(x:\displaystyle \frac{2}{{ – 11}} = \displaystyle \frac{{33}}{{ – 4}};\)

b) \(\displaystyle \frac{4}{{ – 9}}:x = \displaystyle \frac{{ – 5}}{{ – 3}};\)

c) \(\displaystyle \frac{{ – 15}}{8}.\;x = \displaystyle \frac{{17}}{{ – 6}};\)

d) \(x.\displaystyle \frac{9}{{ – 13}} = \displaystyle \frac{{ – 33}}{{26}}.\)

Giải

a)

\(x=\displaystyle\frac{33}{-4}.\displaystyle\frac{2}{-11}=\displaystyle\frac{33.2}{(-4).(-11)}\)

\(=\displaystyle\frac{66}{44}=\displaystyle\frac{6}{4}=\displaystyle\frac{3}{2}.\)

b)

\(x=\displaystyle \frac{4}{-9}:\displaystyle \frac{-5}{-3}=\displaystyle \frac{4}{-9}.\displaystyle \frac{3}{5}\)

\(=\displaystyle \frac{4.3}{-9.5}=\displaystyle \frac{4}{-3.5}=\displaystyle \frac{-4}{15}.\)

c)

\(x=\displaystyle \frac{17}{-6}:\displaystyle \frac{-15}{8}=\displaystyle \frac{17}{-6}.\displaystyle \frac{-8}{15}\)

\(=\displaystyle \frac{17.(-8)}{(-6).15}=\displaystyle \frac{17.4}{3.15}=\displaystyle \frac{68}{45}.\)

d)

\(x=\displaystyle \frac{-33}{26}:\displaystyle \frac{9}{-13}=\displaystyle \frac{-33}{26}.\displaystyle \frac{-13}{9}\)

\(=\displaystyle \frac{33.13}{26.9}=\displaystyle \frac{11.13}{13.2.3}=\displaystyle \frac{11}{6}.\)

\(\)

\(4.\) Một hình chữ nhật có chiều dài là \(\displaystyle \frac {{17}}{4}\)m còn chiều rộng là \(\displaystyle \frac {7}{2}\)m thì có điện tích bao nhiêu mét vuông? Một hình chữ nhật khác có cùng diện tích như hình chữ nhật đã nêu nhưng chiều dài là \(\displaystyle \frac {{11}}{2}\)m thì có chu vi bao nhiêu mét?

Giải

Diện tích hình chữ nhật thứ nhất là:

\(\displaystyle \frac{17}{4}.\displaystyle \frac{7}{2}=\displaystyle \frac{17.7}{4.2}=\displaystyle \frac{119}{8} (m^2)\)

Chiều rộng của hình chữ nhật thứ hai là:

\(\displaystyle \frac{119}{8}:\displaystyle \frac{11}{2}=\displaystyle \frac{119.2}{8.11}=\displaystyle \frac{119}{4.11}=\displaystyle \frac{119}{44} (m)\)

Chu vi của hình chữ nhật thứ hai là:

\(2.\left(\displaystyle \frac{11}{2}+\displaystyle \frac{119}{44}\right)=\displaystyle \frac{11.22}{2.22}+\displaystyle \frac{119}{44}\)

\(=\displaystyle \frac{242+119}{44}=\displaystyle \frac{361}{44} (m)\)

\(\)

\(5.\) Hai thửa đất hình chữ nhật liền kề nhau có chung chiều dài là \(\displaystyle \frac {{1905}}{4}\)m còn chiều rộng lần lượt là \(\displaystyle \frac {{497}}{2}\)m và \(\displaystyle \frac {{503}}{8}\)m. Người ta gộp hai thửa đất trên thành một thửa đất cho thuận tiện sản xuất. Vẽ hình minh họa sơ đồ thửa đất sau khi gộp và tính diện tích của nó.

Giải

Tổng chiều rộng hai thửa đất là:

\(\displaystyle \frac{497}{2}+\displaystyle \frac{503}{8}=\displaystyle \frac{497.4+503}{8}=\displaystyle \frac{2491}{8} (m)\)

Diện tích thửa đất sau khi gộp là:

\(\displaystyle \frac{2491}{8}.\displaystyle \frac{1905}{4}=\displaystyle \frac{4\text{ }745\text{ }355}{32} (m^2)\)

\(\)

Xem bài giải trước: Bài 4. Phép cộng và phép trừ phân số

Xem bài giải tiếp theo: Bài 6. Giá trị phân số của một số

Xem các bài giải khác: Giải bài tập Toán Lớp 6 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x