Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài tập cuối chương 7

Bài tập cuối chương 7

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 1. Hình có trục đối xứng

Bài 1. Hình có trục đối xứng

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài tập cuối chương 6 (Phần 1)

Bài tập cuối chương 6 (Phần 1)

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm

Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài tập cuối chương 5

Bài tập cuối chương 5

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 7. Hỗn số 

Bài 7. Hỗn số

Continue Reading
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 6. Giá trị phân số của một số

Bài 6. Giá trị phân số của một số

Continue Reading