Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Bài 3. Hai đường thẳng cắt nhau, song song. Tia

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

Bài 2. Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài tập cuối chương 7

Bài tập cuối chương 7

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Bài 3. Vai trò của tính đối xứng trong thế giới tự nhiên

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 1. Hình có trục đối xứng

Bài 1. Hình có trục đối xứng

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài tập cuối chương 6 (Phần 1)

Bài tập cuối chương 6 (Phần 1)

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm

Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài tập cuối chương 5

Bài tập cuối chương 5

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 7. Hỗn số 

Bài 7. Hỗn số

Đọc bài
Giải bài tập toán 6 CTST

Bài 6. Giá trị phân số của một số

Bài 6. Giá trị phân số của một số

Đọc bài