Bài 2: Gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề A. Máy tính và em – Bài 2: Gõ bàn phím đúng cách –…

Continue Reading

Bài 1: Phần cứng và phần mềm máy tính

Chủ đề: Máy tính và em – Bài 1: Phần cứng và phần mềm máy tính…

Continue Reading

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, dựa trên lớp được thiết kế…

Continue Reading

Java Data Type – Các kiểu dữ liệu trong Java

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó được sử dụng…

Continue Reading

Bài 4: Làm việc với máy tính

Chủ đề: Máy tính và em – Bài 4: Làm việc với máy tính, trang 11…

Continue Reading

Bài 3: Máy tính – những người bạn mới

Chủ đề A: Máy tính và em – Bài 3: Máy tính – những người bạn…

Continue Reading

Bài 2: Xử lí thông tin

Chủ đề: Máy tính và em - Bài 2: Xử lí thông tin - trang 5…

Continue Reading

Bài 1: Thông tin và quyết định

Chủ đề: Máy tính và em - Bài 1: Thông tin và quyết định - trang…

Continue Reading

Tổng quan về Lập trình hướng đối tượng (OOP – Object Oriented Programming)

Định nghĩa lập trình hướng đối tượng (OOP – Object Oriented Programming): Lập trình hướng đối…

Continue Reading