Ôn tập học kì II

Ôn tập học kì II – trang 47 vở bài tập Tin học Lớp 3 – Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

Bài 15: Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 14: Thực hiện công việc theo điều kiện

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 13: Chia việc lớn thành việc nhỏ để giải quyết

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 12: Thực hiện công việc theo các bước

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 11B: Luyện tập sử dụng chuột máy tính

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Continue Reading

Bài 11A: Hệ mặt trời

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Continue Reading

Bài 10: Trang trình chiếu của em

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Continue Reading

Bài 9: Lưu trữ, trao đổi, bảo vệ thông tin của em và gia đình

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Continue Reading

Bài 8: Làm quen với thư mục

Chủ đề C: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Continue Reading