banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 5. Bài 20. Câu lệnh lặp For

Bài 20 Câu lệnh lặp For trang 105 sách giáo khoa Tin Học lớp 10 –…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 5. Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh If

Bài 19 Câu lệnh rẽ nhánh If trang 101 sách giáo khoa Tin Học lớp 10…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 5. Bài 18. Các lệnh vào ra đơn giản

Bài 18 Các lệnh vào ra đơn giản trang 97 sách giáo khoa Tin Học lớp…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 5. Bài 17. Biến và lệnh gán

Biến và lệnh gán trang 91 sách giáo khoa Tin Học lớp 10 – NXB Kết…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 5. Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python

Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python trang 86 sách giáo khoa Tin Học lớp…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 4. Bài 15. Hoàn thiện hình ảnh đồ hoạ.

Bài 15 Hoàn thiện hình ảnh đồ hoạ. trang 82 sách giáo khoa Tin Học lớp…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 4. Bài 14. Làm quen với đối tượng đường và văn bản.

Bài 14 Làm quen với đối tượng đường và văn bản trang 75 sách giáo khoa…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 4. Bài 13. Bổ sung các đối tượng đồ hoạ.

Bài 13 Bổ sung các đối tượng đồ hoạ trang 69 sách giáo khoa Tin Học…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 4. Bài 12. Phần mềm thiết kế đồ hoạ

Bài 12 Phần mềm thiết kế đồ hoạ trang 63 sách giáo khoa Tin Học lớp…

Đọc bài
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 3. Bài 11. Ứng xử trên môi trường số

Ứng xử trên môi trường số trang 44 sách giáo khoa Tin Học lớp 10 –…

Đọc bài