banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 6. Bài 34. Nghề phát triển phần mềm

Bài 34 Nghề phát triển phần mềm trang 160 sách giáo khoa Tin Học lớp 10…

Continue Reading
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 6. Bài 33. Nghề thiết kế đồ hoạ máy tính

Bài 33 Nghề thiết kế đồ hoạ máy tính trang 157 sách giáo khoa Tin Học…

Continue Reading
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 5. Bài 32. Ôn tập lập trình Python

Bài 32 Ôn tập lập trình Python trang 153 sách giáo khoa Tin Học lớp 10…

Continue Reading
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 5. Bài 31. Thực hành viết chương trình đơn giản

Bài 31 Thực hành viết chương trình đơn giản trang 149 sách giáo khoa Tin Học…

Continue Reading
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 5. Bài 30. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình

Bài 30 Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình trang 145 sách giáo khoa Tin Học…

Continue Reading
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 5. Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình

Bài 29 Nhận biết lỗi chương trình trang 141 sách giáo khoa Tin Học lớp 10…

Continue Reading
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 5. Bài 28. Phạm vi của biến

Bài 28 Phạm vi của biến trang 136 sách giáo khoa Tin Học lớp 10 –…

Continue Reading
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 5. Bài 23. Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách

Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách trang 115 sách giáo khoa Tin…

Continue Reading
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 5. Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách

Bài 22 Kiểu dữ liệu danh sách trang 111 sách giáo khoa Tin Học lớp 10…

Continue Reading
banner giải bài tập tin học 10

Chủ đề 5. Bài 21. Câu lệnh lặp While

Bài 21 Câu lệnh lặp While trang 108 sách giáo khoa Tin Học lớp 10 –…

Continue Reading