sbt toán 7 cánh diều

Bài 3: Hai tam giác bằng nhau

Chương 7 – Bài 3: Hai tam giác bằng nhau trang 72 sách bài tập toán…

Continue Reading
sbt toán 7 cánh diều

Bài 2: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác

Chương 7 – Bài 2: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức…

Continue Reading
sbt toán 7 cánh diều

Bài 1: Tổng các góc của một tam giác

Chương 7 – Bài 1: Tổng các góc của một tam giác trang 68 sách bài…

Continue Reading
sbt toán 7 cánh diều

Bài tập cuối chương VI

Bài tập cuối chương VI trang 55 sách bài tập toán lớp 7 tập 2 NXB Cánh…

Continue Reading
sbt toán 7 cánh diều

Bài 5: Phép chia đa thức một biến

Chương 6 – Bài 5: Phép chia đa thức một biến trang 53 sách bài tập…

Continue Reading
sbt toán 7 cánh diều

Bài 4: Phép nhân đa thức một biến

Chương 6 – Bài 4: Phép nhân đa thức một biến trang 49 sách bài tập…

Continue Reading
sbt toán 7 cánh diều

Bài 3: Phép cộng, phép trừ đa thức một biến

Chương 6 – Bài 3: Phép cộng, phép trừ đa thức một biến trang 46 sách…

Continue Reading
sbt toán 7 cánh diều

Bài 2: Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến

Chương 5 – Bài 2: Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến trang…

Continue Reading
sbt toán 7 cánh diều

Bài 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số

Chương 6 – Bài 1: Biểu thức số. Biểu thức đại số trang 37 sách bài…

Continue Reading
sbt toán 7 cánh diều

Bài tập cuối chương V

Bài tập cuối chương V trang 25 sách bài tập toán lớp 7 tập 2 NXB…

Continue Reading