sbt toán 7 cánh diều

Bài tập cuối chương 7

Bài tập cuối chương 7 trang 98 sách bài tập toán lớp 7 tập 2 NXB…

Continue Reading
sbt toán 7 cánh diều

Bài 13: Tính chất ba đường cao của tam giác

Chương 7 – Bài 13: Tính chất ba đường cao của tam giác trang 97 sách…

Continue Reading
sbt toán 7 cánh diều

Bài 12: Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Chương 7 – Bài 12: Tính chất ba đường trung trực của tam giác trang 94…

Continue Reading
sbt toán 7 cánh diều

Bài 11: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Chương 7 – Bài 11: Tính chất ba đường phân giác của tam giác trang 92…

Continue Reading

Bài 10: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Chương 7 – Bài 10: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác trang 89…

Continue Reading
sbt toán 7 cánh diều

Bài 9: Đường trung trực của một đoạn thẳng

Chương 7 – Bài 9: Đường trung trực của một đoạn thẳng trang 87 sách bài…

Continue Reading
sbt toán 7 cánh diều

Bài 8: Đường vuông góc và đường xiên

Chương 7 – Bài 8: Đường vuông góc và đường xiên trang 83 sách bài tập…

Continue Reading
sbt toán 7 cánh diều

Bài 7: Tam giác cân

Chương 7 – Bài 7: Tam giác cân trang 83 sách bài tập toán lớp 7…

Continue Reading
sbt toán 7 cánh diều

Bài 6: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc

Chương 7 – Bài 6: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc –…

Continue Reading
sbt toán 7 cánh diều

Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh

Chương 7 – Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh –…

Continue Reading