Bài 16: Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính

Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 15: Công việc được thực hiện theo điều kiện

Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 14: Em thực hiện công việc như thế nào?

Chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột

Chủ đề 5: Ứng dụng tin học – Bài 13: Luyện tập sử dụng chuột –…

Continue Reading

Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự nhiên

Chủ đề 5: Ứng dụng tin học – Bài 12: Tìm hiểu về thế giới tự…

Continue Reading

Bài 11: Bài trình chiếu của em

Chủ đề 5: Ứng dụng tin học – Bài 11: Bài trình chiếu của em –…

Continue Reading

Bài 10: Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính

Chủ đề 4: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số – Bài…

Continue Reading

Bài 9: Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính

Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Continue Reading

Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính

Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Continue Reading

Bài 7: Sắp xếp để dễ tìm

Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Continue Reading