Bài 6: Khám phá thông tin trên Internet

Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet – Bài 6: Khám phá thông tin trên…

Continue Reading

Bài 5: Sử dụng bàn phím

Chủ đề 1: Máy tính và em – Bài 5: Sử dụng bàn phím – trang…

Continue Reading

Bài 4: Làm việc với máy tính

Chủ đề 1: Máy tính và em – Bài 4: Làm việc với máy tính –…

Continue Reading

Bài 3: Máy tính và em

Chủ đề 1: Máy tính và em – Bài 3: Máy tính và em – trang…

Continue Reading

Bài 2: Xử lí thông tin

Chủ đề 1: Máy tính và em – Bài 2: Xử lí thông tin – trang…

Continue Reading

Bài 1: Thông tin và quyết định

Chủ đề 1: Máy tính và em – Bài 1: Thông tin và quyết định –…

Continue Reading