Bài 11: Bài trình chiếu của em

Chủ đề 5: Ứng dụng tin học – Bài 11: Bài trình chiếu của em – trang 43 vở bài tập Tin học Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Mời các em giải bài tập cùng Bumbii.

Chủ đề 5: Ứng dụng tin học – Bài 11: Bài trình chiếu của em

Câu 1

Nháy đúp chuột vào biểu tượng nào sau đây trên màn hình nền để khởi động phần mềm trình chiếu PowerPoint? Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông

ô vuông

ô vuông

ô vuông

Lời giải:

ô vuông

ô vuông

ô vuông

ô vuông

Câu 2

Hãy quan sát màn hình làm việc của phần mềm trình chiếu và điền số vào ô trống tương ứng với tên các thành phần.

ô vuông Trang chiếu thu nhỏ. 

ô vuông Vùng soạn thảo.

ô vuông Dải lệnh. 

ô vuông Các khung văn bản.

Lời giải:

ô vuông số 2 Trang chiếu thu nhỏ. 

ô vuông số 3 Vùng soạn thảo.

ô vuông số 1 Dải lệnh. 

ô vuông số 4 Các khung văn bản.

Câu 3

Đánh dấu ✔ vào ô trống trước phát biểu đúng.

ô vuông Trang trình chiếu chỉ có 1 khung văn bản.

ô vuông Trang trình chiếu chỉ có 2 khung văn bản.

ô vuông Trang trình chiếu có thể có 10 khung văn bản.

ô vuông Trang trình chiếu có thể có nhiều khung văn bản.

Lời giải:

ô vuông Trang trình chiếu chỉ có 1 khung văn bản.

ô vuông Trang trình chiếu chỉ có 2 khung văn bản.

ô vuông Trang trình chiếu có thể có 10 khung văn bản.

ô vuông Trang trình chiếu có thể có nhiều khung văn bản.

Câu 4

Để thêm một trang chiếu, em nháy chuột vào nút lệnh nào? Đánh dấu ✔ vào ô trống trước đáp án đúng.

ô vuông

ô vuông

ô vuông

ô vuông

Lời giải:

ô vuông

ô vuông

ô vuông

ô vuông